Bry­tyj­ska fir­ma ubez­pie­cze­nio­wa zwięk­szy­ła w I pół­ro­czu zysk ope­ra­cyj­ny o 22 proc. dzię­ki za­an­ga­żo­wa­niu na szyb­ko ro­sną­cych ryn­kach Azji i po po­pra­wie dzia­łal­no­ści w Sta­nach Zjed­no­czo­nych. Jej ak­cje zdro­ża­ły w Lon­dy­nie nawet o 4,5 proc.

Pru­den­tial po­dał, że do 30 czerw­ca je­go zysk ope­ra­cyj­ny wy­niósł 1,415 mld fun­tów (2,2 mld do­la­rów), zgod­nie z pro­gno­za­mi ana­li­ty­ków. Zwięk­szy­ło to czę­ścio­wą dy­wi­den­dę o 15,8 proc. do 9,73 pen­sów za ak­cję.

Fir­my ubez­pie­cze­nio­we w Eu­ro­pie mia­ły do­bry po­czą­tek ro­ku. Sta­rze­nie się spo­łe­czeń­stwa spra­wia, że co­raz wię­cej osób lo­ku­je swo­je oszczęd­no­ści w dłu­go­ter­mi­no­we pro­duk­ty z myślą o wyż­szych do­cho­dach na eme­ry­tu­rze. Wie­lu z nich wy­bie­ra­ło Pru­den­tial z ra­cji je­go róż­no­rod­nej dzia­łal­no­ści nie tyl­ko w Eu­ro­pie.

W USA fir­ma ko­rzy­sta­ła z oszczędności po­ko­le­nia wy­żu de­mo­gra­ficz­ne­go (ba­by bo­omers) i zy­ski wzro­sły tu o jed­ną trze­cią w II kw. W Azji Pru­den­tial sku­pił się na sprze­da­ży produktów przed­sta­wi­cie­lom ro­sną­cej kla­sy śred­niej, dzię­ki cze­mu zysk ope­ra­cyj­ny sko­czył o 18 proc. Wzrost sprze­da­ży w 7 od­dzia­łach był re­kor­do­wy, w tym w Chi­nach o 42 proc., a w Ko­rei i na Fi­li­pi­nach o 38 proc.

Pre­zes Ti­dja­ne Thiam za­pew­nił, że fir­ma zmie­rza pla­no­wo do po­dwo­je­nia w Azji w 2013 r. zy­sku wo­bec przed­kry­zy­so­we­go 2009 r. i uzy­ska po­nad 350 mln fun­tów net­to z wpłat w W.Bry­ta­nii.