Rząd rosyjski skierował do parlamentu projekt ustawy regulującej funkcjonowanie rynku finansowego. Zgodnie z projektem utajnione zostaną informacje o rosyjskich rezerwach złota i walutach obcych z powodu sankcji, pisze gazeta Kommersant.

Rosyjski reżim chce, by informacje o rezerwach miały status informacji mieszczących się w definicji tajemnicy państwowej. Dane o rezerwach złota i dewizowych „powinny być chronione przed możliwością ich pozyskania przez nieprzyjazne kraje”.

W projekcie znalazło się też szereg zapisów stających w sprzeczności z międzynarodowymi zasadami obrotu papierami wartościowymi. Po ich przyjęciu rosyjska giełda przestanie spełniać międzynarodowe standardy (5 maja giełda w Moskwie straciła status uznanej giełdy międzynarodowej), a stanie się wyłącznie krajowym rynkiem handlu papierami, działającym na wymyślonych przez Kreml zasadach.

Czytaj więcej

Utajniona gospodarka Rosji. Kreml nie chce publikować danych

Tak więc Rosja zlikwiduje (tymczasowo) wymóg corocznej aktualizacji prospektu papierów wartościowych i zezwoli firmom na włączenie inwestycji jako zabezpieczenia obligacji. Skróci okres do ustalenia średniej ważonej ceny akcji do jednego miesiąca, jeśli wspólnicy zdecydują się na reorganizację spółki publicznej.

Zezwoli poprzednio wybranej radzie dyrektorów na wykonywanie swoich uprawnień do czasu, aż akcjonariusze wybiorą nowych członków rady.

Zawiesi zasadę zwoływania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, jeżeli liczba członków rady dyrektorów spadnie poniżej kworum - chodzi to to, że z wielu rad odeszli dyrektorzy niezależni - najczęściej cudzoziemcy z „nieprzyjaznych krajów”.

Kreml zezwoli też spółkom publicznym na umorzenie akcji w uproszczonej procedurze przez okres do dwóch lat, jeśli w tym roku skupiły swoje papiery wartościowe.

Ustanowi limit przekroczenia niewypłacalności i wprowadzi specjalne zasady emisji rosyjskich obligacji dla odpowiednich obligacji zagranicznych.

Rada dyrektorów Banku Rosji otrzyma dodatkowe uprawnienia, które pozwolą ustalać specjalne wymagania dotyczące pracy podmiotów krajowego systemu płatniczego oraz udziałowców organizacji z branży finansowej.

Czytaj więcej

Bank Rosji: dolar i euro już nie takie ważne dla globalnej gospodarki