Konieczne jest ustanowienie procedury odwoławczej od decyzji o odmowie wydania wizy w celu odbycia studiów, gdyż materia uzyskiwania wizy w celu odbycia studiów określona jest w prawie unijnym. Dyrektywa 2016/801 gwarantuje w takich sprawach drogę odwoławczą.

Z unijnego prawa nie można jednak wywieść obowiązku zapewnienia drogi sądowej w każdym przypadku odmowy przyznania wizy. Takie jest sedno wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który odpowiadał na pytanie polskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Czytaj także:

Cudzoziemcy: student z zagranicy na stażu w Polsce

TSUE zastrzegł jednak, że do NSA należy ostateczna decyzja, czy wniosek o wydanie wizy w celu odbycia studiów, którym zajmował się sąd, rzeczywiście jest objęty unijną dyrektywą.

– To ważny wyrok, który respektuje polskie prawo do samookreślania polityki przyjmowania migrantów z państw trzecich – komentuje Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości.

Sprawa dotyczyła cudzoziemca, który wystąpił do polskiego konsula z wnioskiem o wydanie wizy w celu podjęcia studiów drugiego stopnia. Kiedy mu odmówiono, zwrócił się do konsula o ponowne rozpatrzenie sprawy. Konsul znów odmówił ze względu na brak uzasadnienia celu lub warunków planowanego pobytu.

Student zaskarżył więc decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a ten skargę odrzucił, bo sprawa nie należy do właściwości sądów administracyjnych. W postępowaniu kasacyjnym Naczelny Sąd Administracyjny powziął jednak wątpliwości, czy brak możliwości zaskarżenia odmowy przyznania wizy nie jest sprzeczny z unijnym prawem. Wystąpił więc z pytaniem do TSUE.

Chodziło o interpretację konwencji wykonawczej do układu z Schengen i Karty praw podstawowych – o to, czy nakładają one na państwa członkowskie obowiązek zagwarantowania środka prawnego przed sądem od decyzji o odmowie wydania wizy długoterminowej dla celów odbycia studiów. TSUE tego obowiązku się nie dopatrzył.

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

Wygląda jednak na to, że będą konieczne zmiany w art. 5 ust. 4 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, choć nieznaczne – prawo do skargi powinien mieć cudzoziemiec starający się o wizę studencką. Takie gwarancje wynikają bowiem z unijnej dyrektywy 2016/801 w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych, odbycia studiów i szkoleń.

Sygnatura akt: C-949/19