W większości województw odnotowano większe niż w ubiegłym roku straty w powierzchni zasianych ozimin - ocenia Główny Urząd Statystyczny. Uszkodzenia  upraw ozimych wynikały głównie z wystąpienia na plantacjach pleśni śniegowej.

Z oceny przeprowadzonej w listopadzie 2010 r. wynika, że pod zbiory 2011 r. zbóż ozimych zasiano ponad 4,7 mln ha,  o około 330 tys. ha mniej w porównaniu do poprzedniego roku. Słabsze przezimowanie większości upraw  nie przesądza jeszcze o wysokości zbiorów. Decydujący wpływ na plonowanie plantacji będą miały warunki agrometeorologiczne w okresie dalszej wegetacji. Ocieplenie w drugiej dekadzie kwietnia oraz dobre uwilgotnienie gleb wpłynęło na zadowalający wzrost i rozwój roślin uprawnych, a także wywołało dobre, wyrównane wschody zbóż jarych  - zaznacza GUS.

Plantacje truskawek w niektórych rejonach kraju przezimowały słabo. Na części plantacji widoczne są zimowe uszkodzenia mrozowe spowodowane lutowymi mrozami przy braku okrywy śniegowej. Rzeczywisty stan przezimowania truskawek, będzie można ocenić, jeśli przez dłuższy czas utrzymywać się będą dodatnie temperatury. Pozwoli to stwierdzić, które rośliny są uszkodzone.

Do siewów warzyw gruntowych przystąpiono w ostatniej dekadzie marca. Warunki atmosferyczne w pierwszej połowie kwietnia na ogół nie sprzyjały wschodom roślin, lecz późniejszy gwałtowny wzrost temperatur pozwolił znacznie przyspieszyć wegetację warzyw gruntowych.

Z powodu wymarznięcia upraw zbiory rzepaku będą mniejsze w Niemczech o prawie 1 mln ton. Utrzymująca się susza w niektórych krajach Unii powoduje zaniepokojenie na giełdach i wzrosty także notowań pszenicy. Niedobory wody odnotowywane są przede wszystkim w  Niemczech, Francji, Belgii i Wielkiej Brytanii. Opady deszczu w okresie świąt wielkanocnych nie przyniosły spodziewanej znaczącej poprawy.