W 2014 r. producent maszyn miał 1,4 mld zł obrotów i 101,2 mln zł zysku netto. Jak tłumaczy spółka, na pogorszenie wyników w 2015 r. wpływ miały przede wszystkim niższe przychody z działalności operacyjnej oraz dokonane w czwartym kwartale odpisy. Łączna wartość odpisów w czwartym kwartale na aktywa niefinansowe ujęte w wyniku operacyjnym wyniosła prawie 368 mln zł. Na tę kwotę złożyły się m.in. odpisy wartości firmy przypisanej do segmentu górnictwo (292 mln zł) oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości zapasów nierotujących i prac rozwojowych segmentu górnictwo. Odpisy na aktywa finansowe wyniosły 62 mln złotych, a łączna wartość odpisów to przeszło 430 mln zł.

- Raportujemy dużą stratę zarówno na poziomie zysku netto, jak i zysku operacyjnego oraz wskaźnika EBITDA. Bez dokonanych odpisów EBITDA grupy Kopex wyniosłaby za cztery kwartały 81 mln złotych. Po odpisach raportujemy -287 mln złotych. Należy wyraźnie zaznaczyć, że choć ten uzasadniony ekonomicznie zabieg księgowy wpływa na wyniki finansowe, to nie ma on charakteru pieniężnego, to znaczy nie wpływa bezpośrednio na zmniejszenie środków pieniężnych posiadanych przez grupę – przekonuje Krzysztof Zawadzki, członek zarządu i dyrektor ds. finansowych Kopeksu.