Po raz 13. wybieramy laureata konkursu „Prawnik pro bono". Jego organizatorami są Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych oraz „Rzeczpospolita". Cel jest szczytny. W ten sposób chcemy nagradzać i promować prawników, którzy bezpłatnie pomagają innym, zarówno osobom fizycznym, organizacjom społecznym, jak i instytucjom. Mogą to być także ludzie, którzy wnieśli wkład w rozwój działalności dobroczynnej lub biorą udział w programach o charakterze edukacyjnym czy szkoleniowym. Kandydat do tego tytułu powinien być osobą fizyczną, mieć wyższe wykształcenie prawnicze oraz mieszkać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Do tytułu Prawnika Pro Bono mogą zgłaszać swoich kandydatów zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, instytucje państwowe, organizacje społeczne oraz korporacje prawnicze.

Zgłoszenia należy składać do 29 lutego br. na odpowiednich formularzach (do ściągnięcia ze strony internetowej fundacji: www.fupp.org.pl w zakładce Prawnik Pro Bono). Mogą być one przesłane pocztą na adres: Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych, ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa (decyduje data stempla pocztowego), jak i drogą e-mailową (zeskanowana wersja formularza wraz z podpisem) na adresbiuro@centrumprobono.pl.

Można zgłosić dowolną liczbę kandydatów.

Konkurs składa się z dwóch etapów. Najpierw zostanie wybranych trzech prawników, a następnie jednej z tych osób przypadnie laur zwycięzcy. .