Znika marka Nordea Bank

Zmieni się logo i wystrój placówek, a klienci będą się już logować do konta ze strony PKO BP.

Publikacja: 24.10.2014 14:16

W wyniku fuzji Nordea Bank i PKO BP to logo zniknie z polskich ulic.

W wyniku fuzji Nordea Bank i PKO BP to logo zniknie z polskich ulic.

Foto: Bloomberg

Praw­ne po­łą­cze­nie Nor­dea Bank Pol­ska z PKO BP spo­dzie­wa­ne jest 31 paź­dzier­ni­ka. Po tej da­cie mar­ka Nor­dea Bank Pol­ska znik­nie z ryn­ku, a tak­że z od­dzia­łów  te­go ban­ku. Nie zmie­nią się nu­me­ry ra­chun­ków,  kar­ty bę­dą funk­cjo­no­wać na do­tych­cza­so­wych za­sa­dach. W cią­gu kil­ku mie­się­cy zostaną wy­mie­nio­ne na no­we.

Zmie­ni się na­to­miast na­zwa i ad­res ser­wi­su ban­ko­wo­ści elek­tro­nicz­nej. Od 1 li­sto­pa­da wy­łą­czo­ne zo­sta­ną stro­ny in­for­ma­cyj­ne Nor­dea Bank Pol­ska, a umiesz­czo­na zo­sta­nie tam in­for­ma­cja, że klien­ci po­win­ni lo­go­wać się ze stro­ny PKO BP. Ban­ko­wość elek­tro­nicz­na Net­bank zmie­ni na­zwę na iPKONET.

– Zmie­ni się na­zwa ser­wi­su trans­ak­cyj­ne­go, ale funk­cjo­nal­ność i spo­sób lo­go­wa­nia na ra­zie po­zo­sta­ją bez zmian­ – tłu­ma­czy Pa­weł Placz­ke, dy­rek­tor pro­duk­tów klien­ta in­dy­wi­du­al­ne­go w PKO BP. Do­da­je, że  klien­ci Nor­dei nie mu­szą pod­pi­sy­wać żad­nych no­wych umów ani anek­sów. Po fu­zji praw­nej bank bę­dzie ujed­no­li­cał wa­run­ki fi­nan­so­we ofer­ty no­wych pro­duk­tów.

W dniu pla­no­wa­nej fu­zji, czy­li 31 paź­dzier­ni­ka pla­ców­ki Nor­dea bę­dą czyn­ne do 14.30, a prze­rwa w do­stę­pie do ser­wi­su ban­ko­wo­ści elek­tro­nicz­nej Net­bank nastąpi  1 li­sto­pa­da w godz. 00.00-7.00. Po tej prze­rwie sys­tem bę­dzie dzia­łał już pod no­wą na­zwą i no­wym ad­re­sem. Przez ca­ły czas bez za­kłó­ceń bę­dą dzia­łać kar­ty płat­ni­cze.

Przed­sta­wi­cie­le PKO BP pod­kre­śla­ją, że  w związ­ku z pla­no­wa­ny­mi zmia­na­mi bank nie pla­nu­je się kon­tak­to­wać z klien­ta­mi dro­gą e-ma­ilo­wą. Wszel­kie ko­mu­ni­ka­ty su­ge­ru­ją­ce po­trze­bę za­lo­go­wa­nia się po­przez po­da­nie lo­gi­nu i ha­sła czy też ko­du jed­no­ra­zo­we­go po­win­ny być igno­ro­wa­ne, po­nie­waż mo­gą być pró­bą wy­łu­dze­nia da­nych. Zmia­ny do­ty­czą po­nad 300 tys. klien­tów Nor­dea Ban­ku.

– Oczy­wi­ście cze­ka nas jesz­cze kil­ka mie­się­cy fu­zji ope­ra­cyj­nej, w trak­cie któ­rej bę­dzie­my łą­czy­li sys­te­my in­for­ma­tycz­ne – do­da­je Pa­weł Bo­rys, dy­rek­tor za­rzą­dza­ją­cy PKO BP.  Pro­ces in­te­gra­cji ma być za­koń­czo­ny  w I po­ło­wie 2015 ro­ku i wów­czas na­stą­pi peł­ne ujed­no­li­ce­nie dzia­łal­no­ści, m.in. w do­stę­pie do pla­có­wek i sys­te­mów trans­ak­cyj­nych dla wszyst­kich klien­tów, nie­za­leż­nie od te­go, któ­re­go ban­ku klien­ta­mi by­li przed roz­po­czę­ciem in­te­gra­cji.

Praw­ne po­łą­cze­nie Nor­dea Bank Pol­ska z PKO BP spo­dzie­wa­ne jest 31 paź­dzier­ni­ka. Po tej da­cie mar­ka Nor­dea Bank Pol­ska znik­nie z ryn­ku, a tak­że z od­dzia­łów  te­go ban­ku. Nie zmie­nią się nu­me­ry ra­chun­ków,  kar­ty bę­dą funk­cjo­no­wać na do­tych­cza­so­wych za­sa­dach. W cią­gu kil­ku mie­się­cy zostaną wy­mie­nio­ne na no­we.

Pozostało 86% artykułu
Banki
Bankowcy apelują do rządu o dialog. "To cud, że nie mamy w Polsce kryzysu bankowego"
Banki
Posady dla ludzi Ziobry. Tomasz Mraz prawdopodobnie nadal pracuje w Aliorze
Banki
Czy halucynująca GenAI może mieć zastosowanie w bankach?
Banki
Monika Szlosek: Private banking jest w momencie transformacji
Banki
Banki chcą finansować zieloną rewolucję. Ale nie wszystkie projekty się „załapią”
Banki
Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego: Bank swój widzę ogromny