Dzisiaj zarząd GNB podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na przejście do etapu realizacji transakcji sekurytyzacji syntetycznej portfela kredytów hipotecznych CHF o minimalnym zakładanym wolumenie 750 mln CHF. To jedna trzecia portfela kredytów tego typu Getinu (2,3 mld CHF). Wyrażone w złotych kredyty frankowe tego banku to 9,4 mld zł, czyli stanowią 26 proc. jego portfela kredytów ogółem (stan na koniec września).

Bank wskazuje, że planowana transakcja ma na celu przeniesienie ryzyka kredytowego portfela, w tym ryzyka wynikającego ze zmiany kursów walutowych, i w konsekwencji spowodować ma w stosunku do niego obniżenie poziomu wymogu kapitałowego. W razie przeprowadzenia transakcji poprawie mają ulec wskaźniki kapitałowe banku. Ryzyko prawne i regulacyjne, obejmujące spory sądowe i przymusowe przewalutowanie hipotek frankowych, nie zostanie przeniesione. Aranżerem transakcji będzie J.P. Morgan Securities, który zwróci się do wybranego grona potencjalnych inwestorów z propozycją udziału w transakcji sekurytyzacji syntetycznej hipotek walutowych Getinu.

Bank jednocześnie zwraca uwagę i zastrzega, że powodzenie transakcji, w tym osiągnięta wielkość wpływu na współczynniki kapitałowe uzależnione jest od wielu czynników zewnętrznych, na które nie ma wpływu, i które z uwagi na obecne otoczenie są trudne do przewidzenia. Do podstawowych zmiennych zalicza przede wszystkim zainteresowanie inwestorów przedstawioną im przez aranżera ofertą oraz rozwój sytuacji na rynkach finansowych w związku z trwającą pandemią.

Sekurytyzacja jest mało popularnym instrumentem na polskim rynku, a rzadkością jest jej odmiana syntetyczna, która zakłada sprzedaż określonego ryzyka kredytowego bez konieczności przeniesienia tych aktywów i wyodrębnienia ich z majątku sprzedającego. Taka operacja nie przewiduje więc transferu aktywów w rozumieniu przeniesienia wszelkich praw do wierzytelności, a jedynie transfer ryzyka związanego z określonymi wierzytelnościami poprzez stworzenie kupującemu prawa do otrzymywania określonych świadczeń wynikających z sekurytyzowanych wierzytelności, pod warunkiem że takie świadczenia zostaną spełnione przez dłużników.