Głównym czynnikiem wpływającym na obniżenie oceny wiarygodności kredytowej BOŚ są pogarszające się wyniki finansowe, będące efektem jednoczesnego spadku przychodów oraz pogarszania się jakości portfela kredytowego. Agencja negatywnie ocenia w tym kontekście znaczący wzrost udziału kredytów nieregularnych, jaki nastąpił w ciągu dwóch ostatnich lat (do 8,7 proc. na koniec III. kwartału 2015 r., wobec 5,6 proc. na koniec 2013 roku).

EuroRating podkreśla, że sytuację w tym zakresie pogarszają wysokie dopłaty do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, jakie banki muszą wnosić w związku z coraz liczniejszymi przypadkami upadłości instytucji finansowych gromadzących depozyty. Kolejnym obciążeniem tego typu będzie dla Banku Ochrony Środowiska dopłata do BFG związana z upadłością SK Banku w Wołominie. BOŚ oszacował, iż wyniki banku za IV kwartał obciąży z tego tytułu kwota ok. 29 mln zł, co – wobec ujemnego wyniku netto za trzy pierwsze kwartały bieżącego roku – może oznaczać, że bank cały rok 2015 zakończy stratą.

Brak zdolności BOŚ do generowania dodatnich wyników finansowych, przy jednoczesnych relatywnie niskich współczynnikach kapitałowych banku, może skutkować trudnościami z pokryciem przez BOŚ funduszami własnymi wymogów kapitałowych uwzględniających dodatkowe wymagania zalecone bankowi przez KNF, związane z posiadanym przez BOŚ portfelem walutowych kredytów hipotecznych.

Utrzymanie negatywnej perspektywy ratingu uwzględnia dodatkowe ryzyko dla BOŚ, związane z potencjalnym wprowadzeniem niekorzystnych dla banku zmian w otoczeniu regulacyjnym – w tym w szczególności wprowadzenia podatku od aktywów banków oraz ewentualnego przewalutowania hipotecznych kredytów walutowych.

Negatywna perspektywa oznacza, że według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating prawdopodobieństwo obniżenia ratingu nadanego bankowi BOŚ w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy jest obecnie większe niż 1:3.

Pozytywny wpływ na ocenę wiarygodności kredytowej BOŚ SA w dłuższej perspektywie mogłaby mieć istotna poprawa osiąganych wyników finansowych oraz spadek w portfelu kredytowym udziału kredytów nieregularnych. Czynnikiem oddziałującym pozytywnie na poziom nadanego ratingu byłoby także ewentualne znaczące dokapitalizowanie banku przez akcjonariuszy, co przyczyniłoby się do poprawy jego współczynników kapitałowych.

Negatywnie na bieżący poziom oceny ratingowej banku wpływałoby ewentualne dalsze pogorszenie jakości portfela kredytów, kontynuacja pogarszania się wyników finansowych oraz ewentualny spadek wartości współczynników kapitałowych. Istotnym czynnikiem negatywnym dla oceny wiarygodności finansowej BOŚ byłoby także wprowadzenie podatku od aktywów banków według wysokiej stawki przyjmowanej w obecnych założeniach przedstawianych przez polityków, a także wdrożenie ustawy obciążającej banki kosztami przewalutowania kredytów hipotecznych.