EuroRating obniżył rating dla Deutsche Bank Polska o jeden stopień, do BB+ z BBB-. Perspektywa ratingu została określona jako negatywna. Obniżenie oceny związane jest z pogorszeniem wewnętrznej oceny agencji wiarygodności finansowej i oceny wsparcia ze strony spółki-matki banku, którą jest niemiecka grupa Deutsche Bank AG (jej kurs spadł do historycznych minimów).

Agencja zwraca uwagę na pogarszające się wyniki finansowe niemieckiej grupy bankowej, związane m.in. z dokonywanymi wysokimi odpisami aktualizacyjnymi oraz karami i kosztami prawnymi, które bank ponosi w ostatnich kwartałach. Sytuację w tym zakresie może dodatkowo pogorszyć żądanie amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości zapłaty przez Deutsche Bank AG kary w wysokości 14 mld USD, związanej ze sprzedażą przez bank przed 2008 rokiem toksycznych instrumentów finansowych opartych na kredytach hipotecznych.

EuroRating podkreśla, że ewentualna wypłata kolejnej wysokiej kary i kontynuacja generowania przez Deutsche Bank AG strat (po rekordowej stracie z 2015 roku w wysokości 6,7 mld euro) przyczyniałaby się do dalszego osłabienia kondycji finansowej banku, co ma szczególne znaczenie w kontekście niskiego w ocenie agencji wyposażenia banku w kapitał własny w relacji do wartości aktywów.

EuroRating zaznacza, że jakkolwiek kondycja własna Deutsche Bank Polska jest obecnie zadowalająca, to polski bank jest w bardzo dużym stopniu uzależniony od finansowania ze strony spółki-matki. Sprawia to, że ewentualne dalsze pogorszenie sytuacji finansowej grupy Deutsche Bank AG, przekładać się będzie w sposób bezpośredni również na wiarygodność kredytową jej polskiej spółki-córki.

Negatywnie na bieżący poziom oceny ratingowej Deutsche Bank Polska wpływałoby ewentualne dalsze pogarszanie się kondycji finansowej grupy Deutsche Bank AG, wdrożenie bardziej restrykcyjnej niż jest to obecnie spodziewane ustawy obciążającej banki kosztami przewalutowania kredytów hipotecznych; a także pogarszanie się wyników finansowych banku oraz ewentualny spadek wartości współczynników kapitałowych.

Pozytywny wpływ na ocenę w dłuższej perspektywie mogłaby mieć ewentualna istotna poprawa kondycji finansowej spółki-matki lub istotne zmniejszenie zależności polskiego banku od finansowania przez spółkę-matkę, wyeliminowanie ryzyka wprowadzenia niekorzystnych regulacji w zakresie przewalutowania hipotecznych kredytów walutowych; ewentualna poprawa osiąganych przez bank wyników finansowych; a także wzmocnienie kapitałowe banku.