fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ubezpieczenia

Polisy ochronne dla kobiet mocno podrożeją

ROL
No­we prze­pi­sy spo­wo­du­ją wzrost cen ich polis na ży­cie śred­nio o 190 proc. To sku­tek za­ka­zu sto­so­wa­nia kry­te­rium płci. Zdro­że­ją ubezpieczenia motoryzacyjne dla pań
W przy­pad­ku po­lis na ży­cie, gdzie wska­za­nej oso­bie wy­pła­ca­na jest okre­ślo­na kwo­ta po śmier­ci ubez­pie­czo­ne­go, do­tych­czas męż­czyź­ni pła­ci­li wyż­sze skład­ki.  To dla­te­go, że sta­ty­stycz­nie ży­ją kró­cej niż pa­nie, więc okres wno­sze­nia przez nich opłat jest krót­szy. Te­raz wszy­scy za­pła­cą ty­le sa­mo.
Dla ko­biet w wie­ku 50 lat ce­ny po­lis pój­dą w gó­rę śred­nio o 150 proc., a dla 25-let­nich aż o 255 proc. – wy­ni­ka z wy­li­czeń De­lo­it­te przy­go­to­wa­nych dla „Rz". To efekt wcho­dzą­cych z koń­cem ro­ku unij­nych prze­pi­sów za­ka­zu­ją­cych sto­so­wa­nia kry­te­rium płci do wy­li­cza­nia skład­ki (patrz ram­ka). Teraz ryzyko i wysokość składek nie będą uzależnione od płci
Ko­bie­ty 50-let­nie za po­li­sę o war­to­ści 100 tys. zł za­pła­cą skład­kę aż o 680 zł wyż­szą, czy­li śred­nio 1140 zł. Dla pań przed 30. ro­kiem ży­cia skład­ka wzro­śnie o 85 zł. Jed­no­cze­śnie zma­le­je skład­ka dla męż­czyzn, ale średnio tyl­ko o 7 proc.
Te­raz pa­nie sta­no­wią oko­ło 40 proc. od­bior­ców ubez­pie­czeń na ży­cie. We­dług sza­cun­ków De­lo­it­te, po zmia­nach ich od­se­tek mo­że spaść do 10 proc.  – Nie­za­leż­nie od za­rob­ków, dzię­ki za­ku­pom po­lis sa­mot­ne mat­ki za­pew­nia­ją dzie­ciom w mia­rę sta­bil­ny po­ziom ży­cia na wy­pa­dek, gdy­by ich za­bra­kło. Po tak dra­stycz­nych pod­wyż­kach cen wie­le z nich mo­że już na te pro­duk­ty nie stać – za­uwa­ża Krzysz­tof Stro­iń­ski, part­ner w fir­mie De­lo­it­te. W Pol­sce jest po­nad pół mi­lio­na ko­biet, któ­re zgod­nie z de­kla­ra­cja­mi po­dat­ko­wy­mi sa­mot­nie wy­cho­wu­ją dzie­ci. Ale pod­wyż­ka skła­dek ude­rzy rów­nież w ko­bie­ty po­zo­sta­ją­ce w związ­kach. Wie­le z nich jest głów­nym ży­wi­cie­lem ro­dzi­ny.
– Dzię­ki wy­pła­cie od­szko­do­wa­nia oso­ba spra­wu­ją­ca opie­kę nad dziec­kiem do­sta­je nie­zbęd­ne środ­ki, by za­pew­nić mu go­dzi­we ży­cie po stra­cie mat­ki. Po­chop­ne re­gu­la­cje po­zwo­lą fir­mom po­bie­rać za to sa­mo ry­zy­ko wyż­sze skład­ki – do­da­je Krzysz­tof Stro­iń­ski. Je­śli ubez­pie­czo­ny miał kre­dyt, taka po­li­sa gwa­ran­tu­je, że w przy­pad­ku je­go śmier­ci ro­dzi­na nie stra­ci miesz­ka­nia.
– Wcho­dzą­ce w ży­cie ure­gu­lo­wa­nia są bar­dzo szcze­gó­ło­we, więc trud­no bę­dzie za­pro­po­no­wać ko­bie­tom pro­duk­ty, któ­re zre­kom­pen­so­wa­ły­by pod­wyż­ki – mó­wi Da­riusz Krze­wi­na, pre­zes PZU Ży­cie. Ubez­pie­czy­cie­le li­czą więc, że na­wet po pod­wyż­kach ce­na po­lis na ży­cie nie bę­dzie sta­no­wić dla klien­tów ba­rie­ry kup­na.
Po zmia­nach praw­nych pa­nie za­pła­cą też wię­cej przy ubez­pie­cza­niu sa­mo­cho­du. We­dług wy­li­czeń Eu­ro­pej­skiej Fe­de­ra­cji Ubez­pie­czy­cie­li i Re­ase­ku­ra­to­rów CEA na po­li­sę mo­to­ry­za­cyj­ną ko­bie­ty wy­da­dzą śred­nio o 11 proc. wię­cej.
– Fir­my ubez­pie­cze­nio­we ma­ją obo­wią­zek sza­co­wać staw­ki w opar­ciu o peł­ną wie­dzę na te­mat ry­zy­ka. Do­tych­cza­so­we kal­ku­la­cje w opar­ciu o płeć nie są ak­tem dys­kry­mi­na­cji, a wy­ra­zem dba­ło­ści o jak naj­lep­sze wy­ko­rzy­sta­nie środ­ków po­wie­rzo­nych przez klien­tów – za­uwa­ża Jan Grze­gorz Prą­dzyń­ski, pre­zes Pol­skiej Izby Ubez­pie­czeń. Zmia­ny wcho­dzą w ży­cie 21 grud­nia te­go ro­ku. Do­ty­czyć bę­dą po­lis no­wo za­wie­ra­nych. Wy­so­kość skła­dek już pod­pi­sa­nych umów nie zmie­ni się.
Zmiana zasad
Eu­ro­pej­ski Try­bu­nał Spra­wie­dli­wości zniesie z końcem tego roku kry­te­rium płci przy usta­la­niu wy­so­ko­ści skła­dek ubez­pie­cze­nio­wych. Do­tych­czas ubez­pie­czy­cie­le sto­so­wa­li je w wy­li­cze­niach skła­dek, bo ko­bie­ty są sta­ty­stycz­nie znacz­nie mniej na­ra­żo­ne na cho­ro­by oraz przed­wcze­sną śmierć.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA