fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Premia pieniężna nie podlega VAT

Rzeczpospolita
Osiągnięcie przez nabywcę towarów określonego w umowie udziału obrotu nie jest świadczeniem usług
Również inne czynności (np. stosowanie cen zgodnych z polityką dostawcy czy wydanie określonej ilości gazetek reklamowych), za które premia jest wypłacana pod warunkiem osiągnięcia przez nabywcę towarów ustalonego udziału (procentu) w całości sprzedaży obrotu z towarów zakupionych u dostawcy, nie są świadczeniem usług dla celów VAT. Tym samym wypłacane premie nie podlegają VAT.
Tak orzekł WSA w Gliwicach 4 października 2011 (III SA/Gl 129/11).
Na podstawie umowy handlowej sprzedający udziela kupującemu bonusów w postaci premii pieniężnych. „Premia za wierność”, ustalona kwotowo, uzależniona jest od tego, czy nabywca towarów uzyska określony procent obrotu z towarów zakupionych u konkretnego sprzedawcy w całości swego obrotu.
Natomiast „premia jakościowa”, również ustalona kwotowo, uzależniona jest od tego, czy nabywca uzyskał prawo do „premii za wierność”, oraz dodatkowo, czy stosował ceny zgodne z polityką cen dostawcy i czy wydał określoną ilość gazetek reklamowych.
Spółka we wniosku o udzielenie interpretacji zapytała, czy otrzymanie takich premii należy traktować jako wynagrodzenie za usługę w rozumieniu ustawy o VAT i czy w konsekwencji podlegają one VAT.
Organ stwierdził, że samo osiągnięcie określonego pułapu obrotu towarami nie jest usługą w rozumieniu ustawy o VAT i wypłacona w takim wypadku premia pieniężna nie podlega VAT. Natomiast jeśli chodzi o „premie jakościowe”, zobowiązanie wnioskodawcy do wykonania na rzecz sprzedającego wskazanych czynności skutkujących przyznaniem premii jest świadczeniem usług w rozumieniu ustawy o VAT, a więc premie te podlegają VAT.
Sąd uchylił interpretację. Nie podzielił poglądu organu, który przyjął, że „premia jakościowa” podlega VAT.
Sąd argumentował, że choć z tytułu czynności, za które wypłacana jest „premia jakościowa”, korzyści po części otrzymuje także dostawca towaru, to jednak nie są to korzyści bezpośrednie, ale pośrednie, będące pochodną korzyści osiągniętych przez nabywcę.
—Natalia Skowrońska współpracowniczka Zespołu Zarządzania Wiedzą Podatkową firmy Deloitte
Michał Żygadło
Komentuje Michał Żygadło, starszy konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego firmy Deloitte (biuro w Warszawie)
Zarówno stanowisko sądu, jak i organu podatkowego co do „premii za wierność” nie powinno budzić wątpliwości i należy się z nim zgodzić, jakkolwiek konstrukcja tej premii jest nietypowa.
Potwierdzenie takiego stanowiska odnaleźć można zarówno w  orzecznictwie sądów administracyjnych dotyczącym premii pieniężnych, otrzymywanych za osiągniecie określonego pułapu zakupów, jak i w coraz bardziej jednolitej praktyce organów podatkowych.
Warto tu przypomnieć, że kwestia premii pieniężnych podobnych do opisanej tu „premii za wierność” budziła istotne kontrowersje od początku obowiązywania obecnej ustawy o VAT (tj. od maja 2004).
Od grudnia 2004, kiedy to minister finansów wydał interpretację ogólną stwierdzającą, że premie pieniężne, w szczególności te z tytułu nabycia określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie (o ile nie są związane z żadną konkretną dostawą), są wynagrodzeniem za usługę podlegającą VAT, interpretacje organów podatkowych, wydawane w indywidualnych sprawach, praktycznie jednolicie potwierdzały to stanowisko.
Jednak w związku z ugruntowaną linią orzeczniczą coraz częściej interpretacje indywidualne potwierdzają, że premia pieniężna nie jest wynagrodzeniem za usługę. Tak też orzekł organ w omawianej sprawie.Odnosząc się jednak do kwestii „premii jakościowej”, stanowisko WSA w Gliwicach może rodzić istotne wątpliwości.  Trzeba zwrócić uwagę, że premia ta należna jest m.in. za stosowanie się spółki do polityki cenowej określonej przez dostawcę towarów czy też wydawanie gazetek reklamowych.
Czynności te nie są jedynie oczywistym następstwem transakcji nabycia towarów od dostawcy, ale  noszą cechy czynności dodatkowych (np. reklamowych) lub też zobowiązania się do powstrzymania od wykonywania pewnych czynności (np. samodzielnego kształtowania polityki cenowej przez spółkę), co dla celów VAT uznawane jest za świadczenie usług.
W tym kontekście wydaje się, że „premia jakościowa” nosi znamiona wynagrodzenia za świadczenie usług w rozumieniu przepisów o VAT.Przedstawiona sytuacja wskazuje, że, pomimo utrwalania się stanowiska organów podatkowych co do braku opodatkowania premii pieniężnych, każda umowa powinna być ocenia indywidualnie, bo o opodatkowaniu VAT (lub braku opodatkowania) decydować może charakter czynności, których wykonanie uprawnia nabywcę towarów lub usług do otrzymania premii.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA