fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

ZUS

Nie zawsze w chorobówce właściwa premia

www.sxc.hu
Jeśli wypłata zasiłku wyprzedza termin przelewu innych składników wynagrodzenia, to jego wysokość może być przekłamana. Mimo to nie ma potrzeby jego ponownego przeliczania
- W naszej firmie wynagrodzenia są wypłacane ostatniego dnia każdego miesiąca, a premie za dany miesiąc – do 10 dnia miesiąca kolejnego. Premie te są obniżane za okres niezdolności do pracy, więc wliczane do podstawy zasiłku. Jeden z zatrudnionych choruje od 20 września, ale premie za wrzesień jeszcze nie zostały wypłacone. Jak obliczyć należny mu zasiłek chorobowy? – pyta czytelnik.
W tej sytuacji poza pensją wypłaconą za okres od września 2010 do sierpnia 2011 trzeba uwzględnić premie za okres od września 2010 do lipiec 2011, w tym tę za lipiec w podwójnej wysokości. Co istotne, chodzi o kwoty za wskazane miesiące, a nie o wypłacone w tych miesiącach.
Po wypłacie w październiku premii za wrzesień nie ma potrzeby przeliczania wysokości zasiłku. Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków przysługujących pracownikowi ustala się jako przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Z tego wynika, że przyjmuje się tu wynagrodzenie wypłacone za dany okres, a nie w danym okresie.

Nie tylko pensja

Podobnie jest z innymi, poza pensją, składnikami płacowymi czy świadczeniami, które wlicza się do podstawy zasiłkowej. Mianowicie premie i inne miesięczne składniki wynagrodzenia, które są zmniejszane za czas absencji, należy wliczać w kwotach wypłaconych pracownikowi za  te miesiące, z których wynagrodzenie przyjmuje się do  ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.
Pracodawcy, którzy są płatnikami składek i jednocześnie podmiotami uprawnionymi do obliczania i wypłaty świadczeń zasiłkowych w danym roku kalendarzowym, muszą je wypłacać w terminach przyjętych dla wypłaty wynagrodzeń.

Ważna data listy płac

Szacując podstawę zasiłku, muszą m.in. uważać, jakie kwoty wziąć pod uwagę, szczególnie jeśli termin wypłat za dany okres przypada na okres kolejny, np. pensja czy premia za dany miesiąc płatne są dopiero na początku kolejnego. W takiej sytuacji czasem nie znamy jeszcze kwoty należnej za ostatni miesiąc przed zachorowaniem, ale wiemy, że zasiłek przysługuje.
Co wówczas zrobić? Jeżeli taki składnik nie został wypłacony do czasu ostatecznego sporządzenia listy wypłat zasiłków, licząc wysokość świadczenia, musimy przyjąć ten składnik w wysokości podwójnej wypłaconej za poprzedni okres (art. 42 ust. 5 ustawy zasiłkowej).
Co istotne, po wypłacie tej właściwej premii czy innego składnika wynagrodzenia, która nastąpi po naliczeniu zasiłku, nie należy ponownie ustalać wysokości zasiłku. Faktyczna wysokość premii nie ma więc wówczas znaczenia.
Przykład
Wynagrodzenie pracownika wynosi 4850 zł miesięcznie (płatne na koniec każdego miesiąca). Dodatkowo otrzymuje premie miesięczne, pomniejszane za okres absencji chorobowych w sposób inny niż proporcjonalny.
Wynoszą one od 10 do 25 proc. stawki zasadniczej i są wypłacane do 10 dnia miesiąca następnego za poprzedni. Pracownik zachorował 5 września, a zwolnienie ZUS ZLA zostało wystawione do 9 września (na pięć dni).
Firma wypłaca zasiłki wraz z wynagrodzeniami. Do dnia sporządzenia listy zasiłkowej za wrzesień premie za sierpień 2011 nie zostały wypłacone z powodu kłopotów finansowych.
Zasadniczo podstawa wymiaru zasiłku chorobowego za wrzesień powinna zostać ustalona jako suma średniego miesięcznego wynagrodzenia i premii za okres od września 2010 do sierpnia 2011.
Ponieważ jednak do dnia sporządzenia listy wypłat zasiłków premia za sierpień nie została wypłacona, zamiast niej w podstawie wymiaru zasiłku została uwzględniona podwójna kwota premii za lipiec br.
Podstawa wymiaru chorobówki:
58 381,60 zł : 12 = 4865,13 zł
4865,14 zł x 80 proc. = 3892,11 zł
3892,11 zł : 30 = 129,74 zł
Zasiłek za czas zwolnienia: 129,74 zł x 5 dni = 648,70 zł
Zobacz serwisy:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA