fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Dziennik Ustaw nr 191 z 18 października 2007

Ustawy znowelizowane (poz. 1361 – 1362 oraz 1368 – 1374), dwie z 5 września, cztery z 7 września i trzy z 19 września:
- o podatku dochodowym od osób fizycznych; weszła w życie 18 października,
- o nasiennictwie; od 18 listopada,
- o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; od 1 stycznia 2008 r.,
- o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw; od 2 listopada,
- o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego; od 1 stycznia 2008 r., a niektóre przepisy 18 października tego roku oraz 1 stycznia 2009 r.,
- o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz niektórych innych ustaw; od 1 stycznia 2008 r.,
- o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego; od 18 listopada,
- Prawo budowlane; od 1 stycznia 2009 r., a niektóre przepisy od 19 stycznia 2008 r.,
- o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw; od 2 listopada
Ustawy nowe (poz. 1363 – 1367), pięć z 7 września:
- o czasowym posługiwaniu się dowodami osobistymi wydanymi przed 1 stycznia 2001 r.; od 31 grudnia,
- o ratyfikacji konwencji Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi, sporządzonej w Warszawie 16 maja 2005 r.; od 2 listopada.
- o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego; od 19 listopada,
- o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego; od 1 lipca 2008 r., a niektóre przepisy od 18 października tego roku,
- o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego; od 18 listopada.
Rozporządzenie Rady Ministrów (1375) z 9 października zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego; od 18 października.
Rozporządzenia ministrów (1376 – 1377):
- rolnictwa i rozwoju wsi z 10 października zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach; od 20 października,
- spraw wewnętrznych i administracji z 16 października w sprawie usuwania pojazdów; od 18 października.
Zobacz treść Dz.U. nr 191
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA