fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Sprawozdanie i opłata produktowa

Na nowych formularzach przekażą do końca marca sprawozdania przedsiębiorcy sprzedający na polskim rynku towary w pudełkach, torebkach czy butelkach
Oznacza to konieczność przesłania sprawozdania za ten okres marszałkowi województwa. Jeżeli firma nie osiągnęła odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu, musi w tym samym terminie przekazać wyliczoną opłatę na konto właściwego urzędu marszałkowskiego.

Za brak odzysku i recyklingu

Przedsiębiorca rozlicza się z całego systemu opakowań, czyli z transportowych, zbiorczych i detalicznych.
Wyliczając opłatę za opakowania za ubiegły rok, trzeba pamiętać (patrz tabela) o aktualnym poziomie odzysku i recyklingu opakowań oraz właściwych stawkach opłaty.
Uwaga! Opłatę produktową należy uiścić, gdy przedsiębiorca nie zapewni wymaganego poziomu odzysku i recyklingu wprowadzonych na rynek opakowań i gdy po obliczeniu okaże się, że przekracza ona 50 zł.
Przypominamy, że płacić trzeba zarówno za niewykonanie obowiązku recyklingu i odzysku za każdy rodzaj opakowań (i innych produktów), jak i za zbyt mały odzysk ogółem.
Natomiast nadal – mimo ustawowego obowiązku –  firmy nie muszą się rozliczać (przynajmniej za 2010 rok) z niewykonania ogólnego poziomu recyklingu, brakuje bowiem odpowiedniego wzoru. Może znajdzie się on w nowej ustawie o opakowaniach i opłacie produktowej, której projekt  nie trafił jeszcze do  parlamentu.
Sprawozdanie za rok 2010  przedsiębiorcy przedkładają na drukach, których wzory opublikowano w nowym rozporządzeniu w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej.
Są to formularze OŚ-OP1, zbliżone do tych, które wypełniali   przed rokiem. Wypełnią także druk z  załącznika do tego rozporządzenia pod numerem 1.2 – rodzaj oraz masa odpadów opakowaniowych poddanych odzyskowi, w tym termicznemu przekształcaniu w spalarniach i współspalarniach odpadów z odzyskiem energii.
Przedsiębiorcy wypełnią także formularz z działu 2 tego rozporządzenia. Podadzą w nim wysokość należnej opłaty produktowej.
Uwaga! W sprawozdaniu masę opakowań (także produktów objętych przepisami) podaje się z dokładnością do pełnych kilogramów. Ta sama dokładność dotyczy odpadów opakowaniowych i poużytkowych.
Należną opłatę produktową przedsiębiorcy podają z zaokrągleniem do pełnych złotych (zgodnie z ordynacją podatkową). Natomiast osiągnięty poziom odzysku i recyklingu zaokrągla się do 0,01 proc.

Kto podlega przepisom

Dotyczą one przedsiębiorców, w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wprowadzających na terytorium Polski produkty w opakowaniach (tych, których rodzaje określa załącznik nr 1 do ustawy z 11 maja 2001), czyli przede wszystkim producentów i importerów towarów w opakowaniach. Ale nie tylko.
Wprowadzającymi opakowania zgodnie z ustawą o opłacie produktowej są też:
- firmy prowadzące sklep lub sklepy detaliczne o powierzchni handlowej powyżej 500 mkw., sprzedające produkty tam pakowane,
- firmy prowadzące więcej niż jeden sklep, jeżeli ich łączna powierzchnia handlowa przekracza 5000 mkw., bez względu na powierzchnię pojedynczych obiektów, sprzedające produkty tam pakowane,
- firmy, które pakują towary wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadzają je na rynek krajowy,
- przedsiębiorcy, którzy zlecili komu innemu wytworzenie produktu w opakowaniu (np. produkt został wytworzony na zlecenie sieci handlowej).
Ustalając, z czego firma będzie się rozliczać, trzeba wziąć pod uwagę definicję z ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (DzU z  2001 r. nr 63, poz. 638 ze zm.).
Opakowaniami są zgodnie z nią wprowadzone do obrotu wyroby wykonane z jakichkolwiek materiałów, przeznaczone do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji wszelkich produktów, a także części opakowań i elementy pomocnicze połączone z opakowaniami i przeznaczone do tego samego celu co dane opakowanie.
Przedsiębiorca musi pamiętać, że rozlicza się nie tylko z folii, torebek czy pudełek, ale i etykiet, gwoździ, zszywek, sznureczków, kołpaków czy nakrętek, taśm, uchwytów do opakowań.
Czasem jednak coś, co się wydaje z pozoru opakowaniem, w praktyce nim nie jest; tak jest choćby z osłonkami do igieł do zastrzyków, wieszakami dodawanymi do ubrań czy puderniczek sprzedawanych wraz z pudrem. Szczegółowe wyjaśnienia w tym zakresie znajdują się
od kilku lat na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska (www.mos.gov.pl).

Jakie kary

Jeżeli przedsiębiorca nie uiści w terminie opłaty produktowej lub dokona wpłaty niższej od należnej, musi się liczyć z sankcjami.
W takiej sytuacji marszałek województwa wyda decyzję, w której określi wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej wraz z odsetkami za zwłokę naliczonymi od następnego dnia po upływie terminu płatności.
Przedsiębiorca ma wówczas 14 dni na uregulowanie należności. Jeżeli i tego nie zapłaci, to marszałek województwa ustali w decyzji dodatkową opłatę produktową. Jej wysokość to 50 proc. kwoty niewpłaconej opłaty produktowej (trzeba będzie oczywiście zapłacić niewpłaconą wcześniej kwotę, a także odsetki od zaległości).

Pamiętaj o olejach i oponach

Określony w ustawie o opłacie produktowej obowiązek odzysku i recyklingu nie dotyczy wyłącznie opakowań. Również olejów smarowych i opon. Wcześniej dotyczył też lamp wyładowczych (teraz rozlicza się je na podstawie przepisów o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym) oraz baterii i akumulatorów.
Za rok 2010 przedsiębiorcy rozliczają się z ogniw już na podstawie ustawy o bateriach i akumulatorach. Termin tych rozliczeń, zarówno za baterie jak i za lampy, upłynął 15 marca.

Organizacja pomoże

Przedsiębiorca nie musi samodzielnie rozliczać się z marszałkiem. Może zlecić to organizacji  odzysku działającej zgodnie z ustawą o opłacie produktowej. W tym celu podpisuje z nią stosowną umowę. Organizacja przejmuje od niego obowiązki. W zamian za to trzeba jej zapłacić. Zwykle są to kwoty niższe niż te, które uiszcza się marszałkowi.
Przedsiębiorca, który podpisał umowę z organizacją, nie wysyła też sprawozdań do marszałka. Musi jednak nadal w swojej firmie prowadzić ewidencję pozaksięgową, aby w razie kontroli wykazać, że podpisał umowę na właściwą ilość odpadów opakowaniowych.
Organizacja przesyła sprawozdanie do urzędu marszałkowskiego tego województwa, w którym znajduje się jej siedziba. Do sprawozdania dołącza listę firm, które scedowały na nią obowiązek recyklingu; mogą to być firmy z całej Polski, a nie tylko z regionu, w którym ma ona siedzibę.
Co w sprawozdaniu
Przedsiębiorca składa  marszałkowi województwa roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej. Podaje w nim informacje o:
- wysokości należnej opłaty produktowej, z podziałem na poszczególne rodzaje opakowań lub produktów i określeniem odpowiednio ich masy lub ilości, podziałem na poszczególne ich rodzaje,
- masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych, z podziałem na poszczególne ich rodzaje i według sposobu ich odzysku i recyklingu, oraz odpadów poużytkowych, z podziałem na poszczególne ich rodzaje,
- osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych, z podziałem na poszczególne ich rodzaje.
Masę i ilość opakowań wprowadzanych na rynek ustala się według ewidencji prowadzonej w firmie.
Uwaga! Opłaty nie trzeba wnosić, gdy kwota nie przekracza 50 zł. Jednak nie zwalnia to z obowiązku składania rocznego sprawozdania. Odzysk i recykling musi być potwierdzony odrębnymi dokumentami sporządzonymi na odpowiednich formularzach.
Podział opakowań
Dla celów ustawy o opłacie produktowej opakowania dzielimy na zrobione z:
- tworzyw sztucznych,
- aluminium,
- stali, w tym z blachy stalowej,
- papieru i tektury,
- szkła gospodarczego, oprócz ampułek,
- drewna.
Jeżeli na rynek wprowadzane są produkty w opakowaniu wielomateriałowym, całą masę tego opakowania uwzględnia się w masie tego materiału, którego zawartość jest w tym opakowaniu największa.
Gdzie szukać przepisów
Czytaj też:
 
Zobacz serwisy:
 
 
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA