fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dodatnie do przychodów, ujemne do kosztów

Dodatnie różnice kursowe zwiększają przychody, a ujemne zmniejszają koszty podatkowe. Z przepisów nie wynika jednak wprost, jak je zewidencjonować w księdze przychodów i rozchodów
Rozporządzenie ministra finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów nie określa, w której kolumnie i kiedy należy ujmować w księdze różnice kursowe.Od 1 stycznia 2007 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof) wprowadzono pojęcia dodatnich i ujemnych różnic kursowych. Różnice dodatnie zwiększają przychody, a ujemne koszty o odpowiednio wyliczone wartości.Zgodnie z art. 24c ust. 2 updof dodatnie różnice powstają, jeżeli wartość:a) przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP jest niższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia; gdy wartość ta jest wyższa, powstają różnice kursowe ujemne,b) poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego kosztu w ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA