Firma

Przedsiębiorcy mogą łączyć różne formy wsparcia

Z unijnych dotacji można skorzystać łącznie z innymi formami pomocy publicznej. Trzeba jednak pamiętać o zachowaniu ustalonych prawem limitów
Prawo nie zabrania przedsiębiorcom łączenia różnych form pomocy państwa, choć narzuca pewne limity. Obecnie jedną z najpopularniejszych form państwowego wsparcia jest dotacja inwestycyjna, współfinansowa na w większości z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Zasady udzielania tej pomocy regulowane są przepisami krajowymi, które z kolei muszą być zgodne z regulacjami unijnymi. Te dopuszczają pomoc państwa dla konkretnych branż lub regionów.
Unia Europejska dopuszcza pomoc regionalną dla przedsiębiorstw w regionach, gdzie PKB jest niższy niż 75 proc. średniej dla wszystkich krajów Wspólnoty. Dzięki temu cały obszar Polski objęty jest tą pomocą. Nie oznacza jednak, że przedsiębiorcy inwestujący w dowolnym miejscu Polski uprawnieni są do tego samego pułapu pomocy. Jest on różny w zależności od regionu -w Polsce zróżnicowanie dotyczy województw - wyliczany jako określony procent tzw. kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Pułapy pomocy ustalane są na okres budżetowy Unii Europejskiej - tym razem obejmujący lata 2007 - 2013. W tym siedmioleciu mamy jednak do czynienia z małym wyjątkiem -limity pomocy zmienią się w 2010 r. dla firm inwestujących w województwie mazowieckim -z40 do30 proc. wydatków. Z wyższej pomocy mogą skorzystać małe i średnie przedsiębiorstwa -co wynika z obowiązującej w Unii Europejskiej polityki wspierania właśnie tej grupy firm. Małej firmie przysługuje pułap o 20, a średniej o 10 punktów procentowych wyższy niż ustalony dla danego regionu. Przepisy nie wykluczają z wyścigu po unijne dofinansowanie firm, które zainwestowały w specjalnej strefie ekonomicznej, co łączy się ze zwolnieniem z podatku dochodowego. Jeśli wartość zwolnienia nie przekracza dopuszczalnej części kosztów, które mogą podlegać refundacji, firma może składać wniosek o dotację. Warto przy tym pamiętać, że limit nie odnosi się do przedsiębiorstwa, ale do konkretnego projektu inwestycyjnego. Z tego powodu firma inwestująca w strefie może w pełni korzystać z pozostałych form wsparcia przy innych swoich przedsięwzięciach. Unijna dotacja nie musi być wyłącznie dofinansowaniem inwestycji w postaci refundacji kosztu zakupu środków trwałych. Może mieć także np. formę subsydiowanego zatrudnienia pracowników. Z jednym zastrzeżeniem - zatrudniane osoby nie mogą zaliczać się do grup uznawanych w polityce Unii Europejskiej za dyskryminowane na rynku pracy, np. niepełnosprawnych czy długotrwale bezrobotnych. Ta pomoc uznawana jest bowiem za tzw. pomoc horyzontalną, która nie podlega narzuconym przez unijne regulacje limitom. Inną formą pomocy publicznej, którą z zachowaniem limitów można łączyć z unijnym wsparciem, jest zwolnienie z podatku od nieruchomości przyznanego przez gminę, na terenie której realizowana jest inwestycja. O limitach należy również pamiętać, korzystając z pożyczek preferencyjnych, których spłata jest umarzana lub dofinansowana ze środków publicznych. O pomocy publicznej jest mowa także, gdy przedsiębiorca uzyskuje prawo do odroczonych płatności podatkowych. Inną kategorią pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorstwom według unijnych regulacji jest tzw. pomoc de minimis. To pomoc, która ze względu na swoją małą wartość, zdaniem Komisji Europejskiej, nie zakłóca funkcjonowania otwartego rynku. Z tego powodu nie jest objęta rygorami. Ważną zasadą jest jednak brak kumulacji tej pomocy. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca, który skorzystał już z pomocy de minimis, nie może ubiegać się o dodatkowe wsparcie. - Chodzi o to, by przedsiębiorcy nie wykorzystywali tej formy pomocy jako furtki do otrzymania dodatkowego wsparcia ze środków publicznych -wyjaśnia Magdalena Burnat-Mikosz z firmy doradczej Accreo Taxand. [ramka] - wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007 - 2013 (1) - krajowa mapa pomocy regionalnej: Słowenia, Republika Słowacka, Węgry, Polska; DzU UE C256 z 24 października 2006 r. (2006/C 256/03) - wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007 - 2013, DzU UE C54 z 4 marca 2006 r. (2006/C54/08) - rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej, DzU z 2006 r. nr 190, poz. 1402 - rozporządzenie KE 1628/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (DzU UE L 302 z 1 listopada 2006 r.) [/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL