Doradcy podatkowi

Osoba z licencją podatkową będzie jak przedsiębiorca

Kandydaci na doradców podatkowych będą musieli na egzaminie wykazać się znajomością struktury oraz zasad funkcjonowania administracji skarbowej i podstawowych zagadnień z zakresu finansów publicznych
Znamy już roboczą wersję projektu nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym, nad którym pracuje Ministerstwo Finansów.
Według ministerialnej propozycji, do której dotarła "Rz", zmieniona ustawa o doradztwie podatkowym ma regulować nie tylko warunki i zasady wykonywania zawodu doradcy, organizację samorządu oraz zasady jego działania, jak jest obecnie. Ma także określać warunki i zasady wykonywania czynności doradztwa podatkowego przez osoby fizyczne niebędące doradcami podatkowymi oraz osoby prawne. Co ważne, resort zamierza odejść od automatycznego wpisywania na listę doradców podatkowych członków Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego. Dziś wystarczy, że pracownik ministerstwa czy organów podatkowych zostanie powołany na członka komisji, aby trafił na listę doradców. Zmieniony art. 6 ust. 2 zakłada, że na listę będą wpisywani (oprócz tych osób, które zdały egzamin) adwokaci, radcowie prawni oraz biegli rewidenci. Także osoby, które m.in. swoim dotychczasowym postępowaniem dają rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu doradcy podatkowego (art. 6 ust. 1 pkt 1 - 4) oraz mają stopień doktora z zakresu nauk prawnych, finansów i rachunkowości.
Nową kategorią osób uprawnionych do wykonywania czynności doradztwa podatkowego (z wyjątkiem udzielania opinii z zakresu obowiązków podatkowych) mają być osoby z licencją podatkową. Licencję będzie wydawać minister finansów na wniosek danej osoby i za opłatą. On też będzie prowadził rejestr takich osób, który będzie publikowany na internetowej stronie resortu w Biuletynie Informacji Publicznej. Co ważne, osoby z licencją będą wykonywały swoją działalność na zasadach przewidzianych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, w formie działalności indywidualnej prowadzonej we własnym imieniu i na własny rachunek. Ministerstwo nie zdecydowało jeszcze, czy osoby z licencją będą mogły zakładać spółki, a jeśli tak, to jakie. Projekt na nowo reguluje też status komisji egzaminacyjnej (art. 22). Odtąd zarówno jej przewodniczący oraz wiceprzewodniczący, jak i członkowie będą mogli być odwoływani przez ministra finansów. Będzie to możliwe, gdy osoba przestanie pracować w ministerstwie, organach podatkowych lub kontroli skarbowej oraz gdy utraci zdolność dopełnienia obowiązków z powodu przeszkody trwale uniemożliwiającej ich pełnienie. Odwoła nie będzie możliwe także wtedy, gdy osoba uchyla się od pełnienia obowiązków w komisji egzaminacyjnej oraz gdy nie budzi wątpliwości naruszenie zakazu uczestnictwa w przygotowaniu kandydatów do egzaminu. Nowością będzie też usunięcie sześciomiesięcznego ograniczenia dla działania komisji po zakończeniu jej kadencji. W efekcie pozwoli to na prowadzenie egzaminów do czasu powołania nowego składu komisji. Projektowana ustawa, która w lipcu ma trafić do Sejmu, zacznie obowiązywać po upływie 14 dni od ogłoszenia.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL