Mniejsze wymogi dla emitentów z UE

Firmy z UE przeprowadzające ofertę publiczną w Polsce nie będą już musiały tłumaczyć całego prospektu emisyjnego
25 września wchodzi w życie nowelizacja [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=366496]ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych[/link] (DzU nr 167, poz. 1129).Zmiana ma na celu prawidłowe wprowadzenie dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych.Zgodnie z dyrektywą papiery wartościowe emitenta z siedzibą w państwie członkowskim UE mogą być przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym w Polsce pod warunkiem dostarczenia Komisji Nadzoru Finansowego przez jej odpowiednik z tego państwa członkowskiego prospektu emisyjnego dotyczącego tych papierów wartościowych oraz notyfikacji o jego zatwierdzeniu.Dotychczas ustawa stanowiła, że dokument ten musi być przetłumaczony na język polski, co jest niezgodn...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL