fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Nie można przekraczać upoważnień

Fotorzepa, Robert Gardziński Robert Gardziński
Postanowienia regulaminu określające, kiedy nauczycielowi nie przysługuje dodatek motywacyjny, za wysługę lat czy też funkcyjny, wykraczają poza upoważnienie przyznane przez ustawodawcę
Zasady wypłacania pensji określa kilka aktów prawnych.
[link=http://]Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (tekst jedn. DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm.)[/link], [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=4C6A97A5C18265C412AB9767E3B5BF0A?id=176682]rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (DzU nr 22, poz. 181 ze zm.)[/link], a także regulaminy wydawane przez właściwe organy gmin czy powiatów.
[srodtytul]Przepisy kompetencyjne[/srodtytul]
Regulaminy uchwalają właściwe rady. O tym, jaką treść powinny one posiadać, decyduje przede wszystkim art. 30 ust. 6 Karty nauczyciela. Ale nie tylko. W ich treści uwzględnić należy również inne przepisy tej ustawy, przede wszystkim art. 33, art. 34 oraz art. 35 ust. 3.
Pierwszy z wymienionych ustanawia generalne zasady ustalania wysokości i przyznawania dodatku za wysługę lat. Stanowi, że przysługuje on nauczycielom za każdy rok pracy w wysokości od 1 proc. do 20 proc. wysokości wynagrodzenia zasadniczego.
Wypłaca się go natomiast w okresach miesięcznych, poczynając od czwartego roku pracy. Jak natomiast wynika z treści ustępu 3 tego artykułu, szczególne przypadki zaliczania okresów zatrudnienia oraz innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat określa wspomniane już rozporządzenie ministra edukacji z 31 stycznia 2005 r.
Drugi z przytoczonych przepisów – art. 34 – jest bardzo lakoniczny. Stanowi bowiem jedynie, że nauczycielom pracującym w trudnych lub uciążliwych warunkach przysługuje z tego tytułu dodatek. Również ten przepis odsyła do przepisów wykonawczych, czyli rozporządzenia MENiS z 31 stycznia 2005 r., którego paragrafy określają, jakiego rodzaju pracę nauczyciela uważa się za wykonywaną w trudnych warunkach.
Trzeci – czyli art. 35 ust. 3 Karty nauczyciela – określa zasady obliczania wynagrodzenia nauczycieli za pracę w godzinach ponadwymiarowych oraz za godziny doraźnych zastępstw, stanowiąc, że wypłaca się je według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.
[srodtytul]Trzy podstawowe zasady[/srodtytul]
Rada gminy jako organ stanowiący powinna działać wyłącznie na podstawie prawa i w jego granicach. [b]Niedopuszczalne jest w szczególności podejmowanie przez radę uchwał zarówno bez wyraźnego upoważnienia ustawowego lub z jego przekroczeniem. [/b]
Zwrócił na to uwagę wojewoda podlaski w rozstrzygnięciu nadzorczym z 19 stycznia 2010 r., stwierdzając, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, realizując przysługującą mu kompetencję, powinien ściśle uwzględniać wytyczne zawarte w upoważnieniu kompetencyjnym. Odstąpienie od tej zasady narusza związek formalny i materialny pomiędzy aktem wykonawczym a ustawą, co stanowi istotne naruszenie prawa (NK.II.KK.0911-12/2010).
Jak natomiast wynika z [b]wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 28 czerwca 2000 r., rady gmin nie mogą dokonywać wykładni rozszerzającej przepisów kompetencyjnych oraz wyprowadzania kompetencji w drodze analogii (K 25/99).[/b]
Warto również pamiętać o przepisach [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=2094BB62C4933A8E2C713015DE3F9162?id=166317]rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej (DzU nr 100, poz. 908)[/link], zgodnie z którym za niedopuszczalne należy uznać powtórzenie obowiązujących rozwiązań prawnych w innych aktach prawa (Karcie nauczyciela, innych ustawach czy przepisach wykonawczych).
[srodtytul]Z orzecznictwa sądów[/srodtytul]
Skoro zatem z art. 30 ust. 6 pkt 1 wynika, że rada określa wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, to nie posiada kompetencji do stanowienia o tym, w jakich przypadkach nauczyciel traci prawo do dodatku.
Tak również wynika z orzecznictwa sądów administracyjnych. Przykładowo można przytoczyć wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 19 września 2009 r., w którym sąd stwierdził, że rada gminy nie została umocowana do określenia, w jakich sytuacjach nie przysługuje nauczycielom prawo do dodatku motywacyjnego czy dodatku funkcyjnego ani też w jakich sytuacjach nauczycielom przysługuje prawo do datku za wysługę lat i dodatku za warunki pracy (IV SA/Wr 290/08).
Podobnie orzekł [b]Naczelny Sąd Administracyjny 3 marca 2008 r.[/b], stwierdzając, że w upoważnieniu zawartym w art. 30 ust. 2 pkt 3 Karty nauczyciela (określanie szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw) nie mieści się kompetencja do decydowania o zachowaniu lub utracie przez nauczyciela prawa do wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe (I OSK 1873/07).
Natomiast, jak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z 24 października 2007 r., przepis art. 30 ust. 3 pkt 3 Karty nauczyciela zobowiązujący do określenia wysokości i warunków wypłacania składników wynagrodzenia, jeśli nie zostały określone bezpośrednio w ustawie lub odrębnych przepisach, otwiera jedynie możliwość regulowania tą uchwałą innych elementów wynagrodzenia, do decydowania o których samorząd ma upoważnienie na mocy Karty nauczyciela lub innych ustaw (II SA/Go 580/07).
[ramka][b]Przykład[/b]
Rada gminy Lewandów uchwaliła regulamin wynagradzania nauczycieli.
W jego zapisach znalazło się postanowienie, zgodnie z którym dodatek motywacyjny jest przyznawany nauczycielom, którzy otrzymali „wyróżniającą lub bardzo dobrą ocenę pracy”.
Przepis ten co prawda mieści się w upoważnieniu ustawowym wynikającym z art. 30 ust. 6 pkt 1 Karty, ale z kolei narusza postanowienia rozporządzenia MENiS w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy, w szczególności z jego § 6, który wśród warunków przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego nie przewiduje konieczności przeprowadzania oceny pracy nauczyciela.
W konsekwencji postanowienie regulaminu jest w tym zakresie sprzeczne z prawem.[/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA