fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Poradniki

Wsparcie dla powodzian

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Ułatwienia, także dla przedsiębiorców, przewiduje specjalna ustawa uchwalona z myślą o poszkodowanych. Mogą liczyć na szybsze załatwianie spraw w urzędach i pieniądze
Specjalne przepisy wprowadziła ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r.
[srodtytul]Pierwszeństwo w urzędach[/srodtytul]
Osoby poszkodowane przez żywioł (powódź lub osunięcie ziemi) mają pierwszeństwo przy załatwianiu spraw urzędowych związanych z tym problemem. Urzędnicy winni obsługiwać ich w pierwszej kolejności i bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania. Jeśli ktoś się poskarży na ociągający się urząd, ten może zapłacić grzywnę.
Ponadto do 31 grudnia 2011 r. zwolnione od opłaty skarbowej będą czynności urzędowe, a także wydawanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) w sprawach związanych z likwidacją skutków powodzi. Dotyczy to też dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo ich odpisu, wypisu lub kopii.
Przedsiębiorca będzie mógł sięgnąć po wsparcie z różnych źródeł, m.in. ze środków Państwowego i Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – na utrzymanie zagrożonych likwidacją na skutek powodzi miejsc pracy osób niepełnosprawnych. Pieniądze dostanie również na remonty związane z usuwaniem barier technicznych i architektonicznych czy zakup sprzętu dla inwalidów, a także na dopłaty do oprocentowania kredytów na te cele.
Termin składania wniosków bądź wystąpienia o zgodę do PFRON upływa 31 grudnia 2010 r. Osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą i zakłady pracy chronionej, które spłacają pożyczki z PFRON, mogą liczyć na pełne bądź częściowe ich umorzenie, jeżeli w związku z powodzą utraciły możliwości spłaty rat.
Wsparcia warto szukać też w miejscowych starostwach. Mogą one (zgodnie z trybem określonym dla prac interwencyjnych) finansować przez 12 miesięcy wynagrodzenia i składki pracowników, jednak tylko wtedy, gdy przedsiębiorca nie zmniejszył zatrudnienia w stosunku do okresu sprzed powodzi i pod pewnymi dodatkowymi warunkami. Pomoc nie może przekroczyć iloczynu liczby pracowników i dwukrotnego minimalnego wynagrodzenia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.
Jeżeli firma nie ma pieniędzy na wynagrodzenia, będzie – także pod odpowiednimi rygorami – mogła sięgnąć po pomoc w postaci nieoprocentowanej pożyczki ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Pracodawcy wolno się też ubiegać o jej umorzenie w całości lub części.
[srodtytul]Fiskus i ZUS łagodniej[/srodtytul]
Przedsiębiorcy mogą też liczyć na łagodniejsze traktowanie przez fiskusa i ZUS. O szczegółach w tym zakresie mówią art. 30 – 32 ustawy. Natomiast składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz inne, które są odprowadzane do ZUS, należne za kwiecień, maj lub czerwiec 2010 r., zostaną uznane za opłacone w terminie, jeżeli poszkodowany przez powódź przedsiębiorca uiści je do 30 września 2010 r. Jeżeli nie dotrzyma tego terminu od 1 października 2010 r., ZUS naliczy odsetki za zwłokę.
Łączna wartość pomocy publicznej uzyskanej ze wszystkich źródeł, a udzielonej na podstawie tej ustawy nie może przekroczyć wartości szkód materialnych poniesionych przez przedsiębiorcę na skutek powodzi.
W chwili zamykania tego wydania ustawa czekała na publikację w Dzienniku Ustaw.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA