fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Sąd wstrzyma wykonanie decyzji, która może wyrządzić szkodę

Fotorzepa, Danuta Matłoch Danuta Matłoch
Na wniosek skarżącego sąd może wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części zaskarżonego aktu, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody
[b]Tak postanowił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 1 lipca 2010 r., III SA/Po 224/10 [/b]
[srodtytul]Jaki jest problem[/srodtytul]
W skardze na decyzję samorządowego kolegium odwoławczego dotyczącą określenia wysokości zobowiązania w podatku od środków transportowych za II ratę 2009 r. T.P. wniósł o wstrzymanie wykonania zaskarżonego rozstrzygnięcia. W uzasadnieniu wniosku podał, że do jego mieszkania dokonano włamania i kradzieży, na skutek czego poniósł stratę w wysokości 65 tys. zł, co w jego ocenie jest przesłanką wystarczającą do wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.
[srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]
WSA przypomniał, że zgodnie z art. 61 § 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=B60E6392ADB2A5155175D572167847B1?id=166935]prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi [/link]wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności.
Jednakże sąd na wniosek skarżącego może wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części zaskarżonego aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania.
Wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności stanowi zatem w świetle wspomnianej regulacji odstępstwo od zasady wyrażonej w art. 61 § 1 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i dotyczy jedynie okoliczności faktycznych o charakterze wyjątkowym.
Rozpatrując wniosek skarżącego w zakresie przesłanek określonych w art. 61 § 3 ustawy, sąd uznał, że nie zasługuje on na uwzględnienie.
Skarżący nie podał bowiem żadnych okoliczności, których wystąpienie przemawiałoby za wstrzymaniem wykonania zaskarżonej decyzji. Nie wskazał też żadnej przesłanki, o której mowa w art. 61 § 3, tzn. nie wykazał, iż wykonanie tej decyzji spowodowałoby skutek w postaci groźby wyrządzenia skarżącemu znacznej szkody lub że powstałe skutki byłyby trudne do odwrócenia.
Tymczasem, aby stwierdzić, czy zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, skarżący musi się powołać na konkretne okoliczności pozwalające wywieść, że wstrzymanie wykonania aktu lub czynności jest zasadne. To na wnioskodawcy spoczywa obowiązek wykazania, czy spełnione zostały przesłanki uzasadniające wstrzymanie wykonania aktu lub czynności.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA