fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Czy ocenę urzędnika zweryfikuje sąd

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Pracownik samorządowy nie musi poprzestawać na drodze służbowej, jeśli chce się odwołać od opinii o swojej pracy. Teoretycznie może domagać się jej sprostowania, składając pozew
[b]– Przeprowadzono oceny okresowe pracowników samorządowych na podstawie regulaminu ustalonego dla urzędu. Regulamin przewiduje odwołanie w ciągu siedmiu dni do sekretarza urzędu. Odwołania od opinii (m.in. nieprawdziwe dane, nie przeprowadzono wcześniejszej rozmowy, w trakcie rozmowy wręczono wypełniony arkusz, nie omówiono kryteriów i nie uzasadniono ocen przypisanych do tych kryteriów, nie uzasadniono treści opisowej oceny) sekretarz nie uwzględnił i ocenę utrzymał w mocy. Co robić? W jakim trybie i terminie można ubiegać się o sprostowanie oceny?[/b] – pyta czytelnik.
W takim wypadku pozostaje skierowanie sprawy na drogę sądową. Nie przewidują jej przepisy ustawy z 21 listopada 2008 r. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?n=1&id=292862]o pracownikach samorządowych (DzU nr 223, poz. 1458)[/link]. Jednak według Sądu Najwyższego jest dopuszczalna. Ale że ta interpretacja nie ma mocy zasady prawnej, sądy niższych instancji orzekają wbrew niej. Tak stało się m.in. 15 kwietnia 2010 r. we Wrocławiu, gdzie [b]Sąd Apelacyjny oddalił apelację o weryfikację oceny (III PA 10/2010). [/b]
[srodtytul]W ustawie wyłącznie minimum[/srodtytul]
Ustawa o pracownikach samorządowych niewiele miejsca poświęca ocenom okresowym. Określa jedynie, że:
- podlegają im tylko osoby zajmujące stanowiska urzędnicze (w tym kierownicze),
- dokonują ich zawsze bezpośredni przełożeni ocenianych urzędników,
- przeprowadzane są nie częściej niż raz na sześć miesięcy i nie rzadziej niż raz na dwa lata,
- muszą mieć formę pisemną,
- urzędnicy mogą się od nich odwołać (patrz dalej).
Jej art. 28 upoważnia natomiast kierowników poszczególnych jednostek samorządowych do określenia w drodze zarządzenia:
- sposobu dokonywania ocen,
- okresów, za które ocena ma być sporządzana,
- kryteriów, na podstawie których ocena będzie dokonywana,
- skali ocen, uwzględniającej potrzebę prawidłowego wykonywania obowiązków oraz specyfikę funkcjonowania jednostki.
[srodtytul]Negatywna zawsze do powtórki[/srodtytul]
Od oceny urzędnik może się odwołać do kierownika jednostki, w której jest zatrudniony. Ma na to siedem dni od dnia doręczenia mu oceny przez bezpośredniego przełożonego, który jej dokonywał. Jeśli kierownik uwzględni odwołanie, wówczas albo zmieni ocenę, albo każe ją powtórzyć. Tak stanowi art. 27 ust. 5 – 7 ustawy o pracownikach samorządowych.
Odwołanie oceniony może złożyć bez względu na to, czy wystawiona nota była pozytywna, czy negatywna. Ta druga musi być powtórzona nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od tej poprzedniej. Wynika to z art. 27 ust. 8 ustawy o pracownikach samorządowych. Gdy ta ocena również będzie negatywna, wtedy umowa o pracę ocenianego rozwiąże się po upływie okresu wypowiedzenia.
[srodtytul]Sprawa cywilna[/srodtytul]
Na drodze służbowej ustawa o pracownikach samorządowych kończy procedurę odwoławczą. Nie przewiduje możliwości zwrócenia się do sądu, jeśli urzędnik nie zgadza się z wystawioną opinią. Daje ją jednak [b]Sąd Najwyższy w postanowieniu z 4 lutego 2009 r. (II PK 226/08). [/b]
Jego zdaniem odwołanie od oceny okresowej złożone w sądzie jest dopuszczalne, ponieważ ma swoje podstawy w stosunku pracy i jest sprawą cywilną (art. 1 kodeksu postępowania cywilnego). O tym, czy jest zasadne, zdecyduje sąd po przeprowadzeniu postępowania.
Brak w ustawie [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?n=1&id=292862]o pracownikach samorządowych[/link] regulacji, jaka znalazła się w ustawie o służbie cywilnej (w art. 83 ust. 5: w razie nierozpatrzenia sprzeciwu w terminie albo nieuwzględnienia sprzeciwu od oceny okresowej urzędnik służby cywilnej może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji dyrektora generalnego urzędu, odwołać się do sądu pracy), nie jest argumentem przemawiającym za niedopuszczalnością drogi sądowej – uznał SN.
[ramka][b]Termin na odwołanie[/b]
[b]Komentuje Sławomir Paruch, partner kierujący Departamentem Prawa Pracy w kancelarii Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak:[/b]
Ustawa o pracownikach samorządowych nie wskazuje terminu odwołania się od ostatecznej decyzji kierownika dotyczącej oceny okresowej. Z uwagi na dopuszczalność takiego odwołania (stwierdzoną przez SN) uważam, że powinny zmienić się przepisy ustawy przez wprowadzenie podobnego terminu jak w ustawie o służbie cywilnej (dwa tygodnie).
Ze względu na brak sugerowanego uregulowania zastosowanie będą miały jednak zasady ogólne. Zgodnie z nimi dopóty pracownik będzie mógł się odwoływać od oceny, dopóki dochodzone z odwołaniem roszczenie majątkowe nie ulegnie przedawnieniu. Roszczenia ze stosunku pracy przedawniają się z zasady z upływem trzech lat od dnia, w którym stały się wymagalne.[/ramka]
[ramka] [b][link=http://blog.rp.pl/goracytemat/2010/04/21/czy-ocene-urzednika-zweryfikuje-sad/]Skomentuj ten artykuł[/link][/b][/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA