fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca w samorządzie

Kierownik USC składa oświadczenie tylko na żądanie

Fotorzepa, Raf Rafał Guz
O tym, którzy z pracowników gminy są obowiązani do składania informacji o swoim majątku, mówią przepisy ustawy o samorządzie gminnym oraz o pracownikach samorządowych. Żadna z nich nie nakłada takiej powinności na kierownika USC
Jak wynika z art. 24h ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=8EBA7499B9EA952EDDAD766EBE8195F7?id=163433]ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) [/link]obowiązek składania oświadczeń majątkowych ciąży na radnym, wójcie i jego zastępcy, sekretarzu, skarbniku, kierowniku jednostki organizacyjnej gminy, osobie zaradzającej i członku organu zarządzającego gminną osobą prawną, jak również na osobie wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta.
Jednocześnie przepisy [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=292862]ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (DzU nr 223, poz. 1458 ze zm.)[/link] stanowią, że pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym (kierowniczym urzędniczym) ma obowiązek złożyć oświadczenie majątkowe na żądanie pracodawcy (art. 32 ust. 1).
Obowiązkowo, bez wezwania urzędnicy składają jedynie informacje dotyczące prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (art. 31 ust. 1).
[srodtytul]Urząd w strukturze urzędu[/srodtytul]
Urzędy stanu cywilnego nie stanowią wyodrębnionych gminnych jednostek organizacyjnych. Jak bowiem wynika z treści art. 5a ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=055A3A017C15A94CF022F6D2DCF449C6?id=174390]ustawy z 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. DzU z 2004 r. nr 161, poz. 1688 ze zm.)[/link] urząd stanu cywilnego wchodzi w skład urzędu gminy.
Kierownikiem USC jest z mocy ustawy wójt (burmistrz, prezydent miasta), który w określonych sytuacjach może na tym stanowisku zatrudnić inną osobę (art. 6 ust. 4 ustawy). Zgodnie z art. 6 ust. 5 obowiązkowo zatrudnia się w gminie zastępcę kierownika USC.
Prawo o aktach stanu cywilnego określa w swych przepisach, jakie kwalifikacje musi spełniać inny niż wójt kierownik USC (jego zastępca), oraz jakie procedury należy przy zatrudnianiu stosować.
Jej przepisy nie zawierają jednak żadnych postanowień dotyczących składania przez innego niż wójt kierownika USC (jego zastępcę) oświadczeń majątkowych.
[srodtytul]Brak podstaw prawnych[/srodtytul]
Obowiązku składania przez innego niż wójt kierownika USC (jego zastępcę) oświadczeń majątkowych nie można również wyprowadzić z przepisów ustawy o samorządzie gminnym.
Osoba zatrudniona na tym stanowisku nie jest bowiem żadną z wymienionych w art. 24h ust. 1 gminnej ustawy ustrojowej.
Nie wydaje również decyzji administracyjnych w imieniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
Każdy inny niż wójt kierownik USC (jego zastępca), wydając decyzje administracyjne na podstawie przepisów ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, czy też [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=292328]ustawy z 17 października 2008 r. o zmianie imion i nazwisk (DzU nr 220, poz. 1414)[/link] dokonuje tego na podstawie kompetencji wynikających wprost z tych ustaw, a nie z upoważnienia organu wykonawczego gminy.
Z powyższego wynika, że obowiązek składania oświadczeń majątkowych przewidziany w art. 24h ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym nie obejmuje swym zakresem innego niż wójt kierownika USC.
W konsekwencji osoba zatrudniona na tym stanowisku nie ma obowiązku składać ani oświadczenia majątkowego z powodu zatrudnienia na tym stanowisku, ani z powodu rozwiązania stosunku pracy. Kierownik USC nie składa ponadto corocznych oświadczeń majątkowych.
[srodtytul]Na żądanie wójta[/srodtytul]
Pamiętać należy jednak o tym, że kierownik USC jest pracownikiem samorządowym. Wynika to z treści art. 2 pkt 3 ustawy z 21 listopada 2008 r., zgodnie z którym przepis ustawy o pracownikach samorządowych stosuje się do pracowników zatrudnionych m.in. w urzędach gmin.
Co więcej, nie ma wątpliwości, że osoba zatrudniona na stanowisku kierownika USC (jego zastępcy) piastuje kierownicze stanowisko urzędnicze. Świadczą o tym chociażby wymagania kwalifikacyjne, jakie musi spełniać kandydat na to stanowisko.
W konsekwencji, w określonych sytuacjach zarówno kierownik USC (inny niż wójt), jak i jego zastępca mogą zostać zobowiązani do złożenia oświadczenia majątkowego, na żądanie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w trybie przewidzianym w art. 32 ustawy o pracownikach samorządowych.
Beż żądania obowiązani są natomiast składać oświadczenia dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 31 ustawy o pracownikach samorządowych.
[ramka][b]Osoby pełniące funkcje publiczne[/b]
Kierownika urzędu stanu cywilnego (jego zastępcy) nie dotyczą również zakazy przewidziane w przepisach [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=D3C0E44A5D2A669406A8EFEDDCB1DC56?id=184117]ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tekst jedn. DzU z 2006 r. nr 216, poz. 1548 ze zm.)[/link].
Nie zostali bowiem uwzględnieni w jej przepisach.
Ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej dla osób zatrudnionych na tych stanowiskach można natomiast wywieść z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych.
Art. 30 tej ustawy zakazuje bowiem osobom zatrudnionym na stanowiskach urzędniczych (kierowniczych) wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość, interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy. [/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA