fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Decyzja o warunkach zabudowy dopiero po uzgodnieniach

Fotorzepa, Seweryn Sołtys
Zanim właściwy organ wyda decyzję o warunkach zabudowy, powinien uzgodnić ją z innymi odpowiednimi organami. Uzgodnienie to, o ile jest konieczne, stanowi warunek wydania decyzji
[b]Tak postanowił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z 28 stycznia 2010 r., II SA/Bk 509/09[/b]
[srodtytul]Jaki jest problem[/srodtytul]
B.M. wnioskowała o ustalenie warunków zabudowy dla realizacji na działkach stawu rybnego ziemnego, przeznaczonego do hodowli ryb karpiowatych.
Wójt gminy ustalił warunki zabudowy. Odwołanie od tej decyzji wniósł właściciel sąsiedniej nieruchomości. Zarzucił pochopność decyzji, błędy wójta popełnione przy jej wydawaniu, naruszenie interesów właścicieli gruntów sąsiedzkich i zbędność inwestycji.
Samorządowe kolegium odwoławcze utrzymało w mocy decyzję wójta. W tej sytuacji sprawa trafiła do WSA.
[srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]
Sąd podkreślił, że przepisem, który został naruszony, jest art. 53 ust. 4 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=C5ED8F1EF6262FA8557099E4C8436044?id=169354]ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym[/link], stosowany w postępowaniu w sprawie ustalenia warunków zabudowy z mocy odesłania wynikającego z art. 64 ust. 1 tej ustawy.
Mówi on o obowiązku poddania decyzji o warunkach zabudowy stosownym uzgodnieniom z organami w nim wymienionymi. Uzgodnienie decyzji, o ile jest konieczne, stanowi warunek wydania decyzji o warunkach zabudowy stosownie do treści art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
W odniesieniu do inwestycji opisanej wnioskiem, zważywszy na planowane miejsce jej usytuowania, projekt decyzji o warunkach zabudowy musiał być poddany uzgodnieniom z organem właściwym dla ochrony gruntów rolnych, którym jest starosta, leśnych, którym jest regionalny dyrektor Lasów Państwowych oraz melioracji wodnych, którym jest marszałek województwa.
[wyimek]Wszystkie strony sprawy o warunki zabudowy powinny być stronami postępowania uzgodnieniowego[/wyimek]
Jak stanowi art. 53 ust. 5 ustawy uzgodnień, o których mowa w ust. 4, dokonuje się w trybie art. 106 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=FEBF877810A694D887EFA3AF1E7616A4?n=1&id=133093&wid=296180]kodeksu postępowania administracyjnego[/link].
Wszczęcie postępowania uzgodnieniowego następuje na wniosek organu wydającego decyzję o warunkach zabudowy, który występując o dokonanie uzgodnienia warunków zabudowy dla inwestycji objętej wnioskiem inwestora, przekazuje organowi uzgadniającemu projekt decyzji o warunkach sporządzony przez osobę wpisaną na listę izby samorządu zawodowego urbanistów albo architektów.
Jak stwierdził [b]Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 6 czerwca 2006 r. (IV SA/Wa 140/06)[/b], zakres uzgodnienia, którego dokonuje organ uzgadniający, obejmuje treść decyzji, jaką ma wydać organ prowadzący postępowanie główne uruchomione wnioskiem strony.
Takie samo stanowisko wyraził też[b] WSA w wyroku o sygnaturze IV SA/Wa 2050/05.[/b]
Organ uzgadniający ocenia projekt konkretnej decyzji mającej kończyć postępowanie administracyjne w danej sprawie. [b]Uzgodnienie aktu polega bowiem na wyrażeniu zgody na konkretną treść proponowanego rozstrzygnięcia, odnoszącego się do wniosku inicjującego postępowanie o wydanie warunków zabudowy. W tej sprawie nie miało miejsca uzgodnienie projektu decyzji wydanej przez wójta gminy. Wydaną decyzję należało zatem uchylić.[/b]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA