fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Czasem nie da się załatwić sprawy jednym podaniem

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Jeśli pismo dotyczy kilku spraw podlegających załatwieniu przez różne organy, to ten organ, do którego je wniesiono, rozpoznaje sprawy należące do niego zawiadamiając o konieczności wniesienia kolejnego podania do innego organu
[b]Tak postanowił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w wyroku z 3 lutego 2010 r., II SA/Ke 722/09[/b]
[srodtytul]Jaki jest problem[/srodtytul]
Inspektor nadzoru budowlanego stwierdził swą niewłaściwość w części sprawy dotyczącej zalewania posesji przez wody opadowe i przekazał sprawę do organu właściwego, tj. urzędu gminy celem załatwienia zgodnie z właściwością.
Po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego od tego postanowienia przez A.B., wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego uchylił zaskarżone postanowienie w całości i zawiadomił A.B., że w części dotyczącej zalewania posesji przez wody opadowe powinien wnieść odrębne podanie do właściwego organu, którym jest wójt gminy.
W tej sytuacji A.B. złożył skargę do sądu.
[srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]
WSA przypomniał, że zgodnie z art. 66 § 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=FEBF877810A694D887EFA3AF1E7616A4?n=1&id=133093&wid=296180]kodeksu postępowania administracyjnego[/link], jeżeli podanie dotyczy kilku spraw podlegających załatwieniu przez różne organy, organ administracji publicznej, do którego podanie wniesiono, uczyni przedmiotem rozpoznania sprawy należące do jego właściwości.
Równocześnie zawiadomi wnoszącego podanie, że w sprawach innych powinien wnieść odrębne podanie do właściwego organu. Odrębne podanie złożone zgodnie z zawiadomieniem w terminie 14 dni od daty doręczenia postanowienia uważa się za złożone w dniu wniesienia pierwszego podania.
Wspomniany przepis ma zastosowanie w tej sprawie. Objętą podaniem A.B. kwestię dotyczącą zalewania jego posesji przez wody opadowe nie mógł merytorycznie rozpatrzyć INB, gdyż nie jest organem właściwym w tego typu sprawach. Wydana w takich warunkach decyzja dotknięta byłaby wadą i podlegałaby stwierdzeniu nieważności. Dlatego zaskarżone postanowienie jest prawidłowe i zgodne z prawem.
Z akt sprawy nie wynika jednak, aby organ zawiadomił A.B. o treści art. 66 § 2 k.p.a., jak nakazuje § 1 tego przepisu. Zaskarżone postanowienie nie zawiera takiego pouczenia. Uchybienie to ma jednak charakter procesowy i sąd uznał, że nie miało istotnego wpływu na wynik sprawy.
Brak pouczenia nie pogarsza sytuacji prawnej skarżącego, gdyż w art. 29 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=8546F971449ACDAC75D89224C41BAA0C?id=180140]prawa wodnego[/link] ustawodawca nie zawarł żadnego terminu materialno-prawnego, od upływu którego zależałaby możliwość wszczęcia postępowania w tego typu sprawie. Z tych względów sąd uznał, że nie ma konieczności uchylania zaskarżonego postanowienia.
Sąd zauważył, że organ pierwszej instancji znacznie opóźnił się z podjęciem postanowienia w zakresie swojej niewłaściwości w sprawie dotyczącej zalewania posesji A.B., jednak podobnie jak w przypadku braku pouczenia o treści art. 66 § 1 k.p.a., uchybienie to nie ma wpływu na wynik sprawy.
Nie może być zatem podstawą do uchylenia zaskarżonego rozstrzygnięcia.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA