fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Kontynuujesz stare ulgi, odliczasz VAT od materiałów budowlanych

Fotorzepa, Sławomir Mielnik
Z jakich ulg podatkowych można skorzystać przy rozliczaniu z fiskusem za 2009 r., kupując lub remontując dom lub mieszkanie? Tylko z tych rozpoczętych, i to kilka lat temu
[b]Rz: Nie ma już wielu możliwości skorzystania z odliczeń podatkowych związanych z inwestycją w nieruchomość?[/b]
[b] Paweł Jabłonowski, szef Departamentu Podatkowego w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy: [/b][link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=80474]Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych [/link](PIT) nie przewiduje ulg stwarzających preferencje w zakresie szeroko rozumianych spraw związanych z nieruchomościami, jednak pewne ulgi obowiązują nadal na zasadzie praw nabytych.
[b]Tak jest np. z ulgą z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej?[/b]
Tak, choć ulga ta obowiązywała w latach 1997 – 2001. Uprawniała do obniżenia kwoty podatku w przypadku, gdy na regulowanych prawem zasadach podatnik systematycznie gromadził oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową.
Teraz na zasadzie praw nabytych ulga ta może być wciąż rozliczana przez tych, którzy nabyli do niej prawo przed 1 stycznia 2002 r. i obecnie kontynuują gromadzenie oszczędności na przewidzianych zasadach.
Kwota, o którą można pomniejszyć należny podatek, nie może przekroczyć 30 proc. wydatków, o których mowa powyżej, nie więcej jednak aniżeli 6 proc. ustawowo wskazanej, zmiennej kwoty.
[b]A na jakich zasadach można skorzystać z ulgi odsetkowej?[/b]
Także na zasadzie praw nabytych. Ulga ta obowiązywała w latach 2002 – 2006. W jej ramach ustawodawca upoważniał do obniżenia podstawy opodatkowania o faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji, których celem było zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.
Normy PIT wyraźnie regulowały sposób przeznaczenia otrzymanych środków pieniężnych, aby możliwe było skorzystanie ze wskazanej preferencji. W grę wchodziły zatem:
> budowa budynku mieszkalnego,
> wniesienie wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej,
> zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku,
> nadbudowa lub rozbudowa budynku na cele mieszkalne oraz przebudowa budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.
Ulga odsetkowa znajdowała zastosowanie wyłącznie do kredytów udzielonych po 1 stycznia 2002 r.
[b]Jak długo można korzystać z jej dobrodziejstw?[/b]
Ci, którzy przed 1 stycznia 2007 r. dostali kredyt, w oparciu o prawa nabyte, zachowali możliwość odliczania wydatków na spłatę odsetek do czasu spłaty zobowiązania. Nie później jednak niż do końca 2027 r. Warto też wiedzieć, że od stycznia
2009 r. dopuszczalne stało się odliczanie na omówionych zasadach odsetek od kredytów refinansowych, tj. zaciągniętych na spłatę kredytu mieszkaniowego, którego dotyczyła ulga odsetkowa. Co więcej, wprowadzono możliwość takiego samego odliczania odsetek od każdego kolejnego kredytu zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego lub refinansowego.
[b]O korzyściach płynących z ulg najbardziej chyba popularnych kilka lat temu, czyli ulgi na wynajem, dużej ulgi budowlanej oraz remontowej, też można zapomnieć?[/b]
Tak, utraciły one moc. Przepisy przejściowe odnoszące się do wskazanych ulg przewidują jednak, iż – mówiąc generalnie – w sytuacji, gdy nabyte w czasie obowiązywania ulgi odliczenia nie znalazły pokrycia w podatku bądź w uzyskanych dochodach, podatnicy zachowują prawo do odliczenia.
[ramka]WARTO WIEDZIEĆ
[b]O ODLICZENIACH VAT OD MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH[/b]
>> Odliczenie podatku od towarów i usług za materiały budowlane jest możliwe na podstawie [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=179136]ustawy z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (DzU nr 177, poz. 1468 ze zm.)[/link].
>> Wykaz tych materiałów z ulgą stanowi załącznik do obwieszczenia ministra transportu i budownictwa.
>> Zwrot przysługuje w związku z budową, nadbudową lub rozbudową budynku mieszkalnego, przebudową budynku niemieszkalnego na cele mieszkalne albo remontem budynku lub lokalu.
>> Wydatki muszą być poniesione i udokumentowane fakturami VAT wystawionymi od 1 maja 2004 r. na osobę fizyczną (nieprowadzącą działalności gospodarczej) ubiegającą się o zwrot.
>> Osoba ta musi mieć prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane albo tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, w przypadku remontu czy pozwolenie na budowę.[/ramka]
[ramka] WARTO WIEDZIEĆ
[b]ZWROT VAT A USTAWOWE LIMITY[/b]
[b]>> Zwrot podatku VAT jest limitowany. [/b]
Kwotę zwrotu stanowi 68,18 proc. kwoty VAT wynikającej z faktur dokumentujących wydatki. Nie dotyczy to jednak wydatków, które zostały odliczone w ramach korzystania z praw nabytych do ulg budowlanych oraz ulgi remontowej. Wtedy kwotę zwrotu stanowi 55,23 proc. kwoty VAT wynikającej z faktur dokumentujących wydatki.
>> Ustawodawca wprowadził górną granicę kwoty zwrotu podatku od towarów i usług za materiały budowlane. Kwotę tę określa się w oparciu o cenę 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszoną przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu. Limity zwrotu w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim dotyczą łącznie obojga małżonków.
[b] >> Limity te wynoszą:[/b]
1. wydatki nieodliczone w ramach korzystania z praw nabytych do ulg budowlanych oraz ulgi remontowej w przypadku robót budowlanych (wymagające pozwolenia na budowę) – 70 x cena 3783 zł x 12,295 proc. (32 558 zł), w przypadku robót budowlanych (niewymagające pozwolenia na budowę) – obecnie wynosi on 30 x 3783 zł x 12,295 proc., (13 954 zł).
2. wydatki odliczone w ramach korzystania z ulg budowlanych oraz ulgi remontowej w przypadku robót budowlanych związanych z wydatkami wymagającymi pozwolenia na budowę – 70 x 3783 zł x 9,959 proc. (26 372 zł), w przypadku robót budowlanych związanych z wydatkami niewymagającymi pozwolenia na budowę – 30 x 3783 zł x 9,959 proc. (11 303 zł).
>> Odnowienie limitu następuje raz na pięć lat. Wniosek o zwrot może być złożony raz w roku. Zwrot będzie dokonywany na wniosek złożony w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby w dniu złożenia wniosku.
>> W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim wniosek można złożyć albo wspólnie z małżonkiem albo odrębnie przez każdego z małżonków. W przypadku wspólnego wniosku powinien on zostać złożony w urzędzie skarbowym właściwym dla małżonków ze względu na miejsce zamieszkania w dniu złożenia wniosku lub w jednym z właściwych dla nich urzędów skarbowych.
[b]>> Pieniądze są wypłacane:[/b]
– w terminie 25 dni od dnia doręczenia decyzji, sześciu w przypadkach, gdy zwrot dokonywany jest na podstawie decyzji,
– w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku w przypadkach, gdy zwrot dokonywany jest bez wydania decyzji. [/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA