Poradniki

Ile zapłacimy za akt notarialny i wpis do księgi wieczystej

Fotorzepa, BS Bartek Sadowski
Kupując nieruchomość, do ceny musimy dołożyć dodatkowe obciążenia: wynagrodzenie notariusza i opłaty sądowe związane z wpisem w księdze wieczystej
Obowiązek zapłaty za sporządzenie aktu notarialnego ciąży na obu stronach umowy. Jednak zwyczajowo płaci nabywca.
Na koszty transakcji składa się też opłata sądowa za wpis w księdze wieczystej oraz ewentualnie opłata za założenie tej księgi, a także opłaty za odpisy z aktu notarialnego, wypisy i odpisy z księgi wieczystej. [srodtytul]Dla rejenta według umowy [/srodtytul]
Wysokość wynagrodzenia notariusza jest ustalana umownie. Notariusz jednak nie może zażądać od nas więcej, niż wynika ze stawek opłat unormowanych urzędowo. Określa je [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=174152]rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (DzU nr 148, poz. 1564 ze zm.)[/link] Można negocjować wynagrodzenie niższe. W praktyce notariusze często na to przystają. Nie ma żadnej rejonizacji, gdy chodzi o kancelarie notarialne. Klient może udać się do notariusza w innej miejscowości niż miejsce jego zamieszkania i miejsce położenia nieruchomości. Trzeba pamiętać, że usługi notarialne (wynagrodzenie notariusza) opodatkowane są zawsze 22-proc. VAT, obciążającym klienta. Wynagrodzenie wyliczone według tych maksymalnych stawek a także opłatę za odpisy trzeba powiększyć o 22 proc. [wyimek]Skorzystaj z [link=http://www.rp.pl/narzedzia/calc_nieruchomosci.jsp]kalkulatora opłat notarialnych przy zakupie nieruchomości[/link][/wyimek] Wynagrodzenie rejenta stanowi procent lub ułamek procentu od wartości sprzedawanej lub darowanej nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego czy własnościowego prawa do mieszkania albo domu spółdzielczego. Podstawą do ustalenia wynagrodzenia notariusza jest wartość podana przez strony (sprzedającego i kupującego), bez odliczania bonifikat i obciążeń (np. hipoteki). Natomiast dla celów PCC a także podatku dochodowego, który może obciążać sprzedającego, obowiązuje cena rynkowa. [srodtytul]Tylko połowa maksymalnej stawki [/srodtytul] Co ważne, za sporządzenie wielu umów, przede wszystkim sprzedaży i darowizny, dotyczących mieszkań, domów i działek budowlanych, wynagrodzenie notariusza wynosi nie więcej 1/2 podanych niżej stawek maksymalnych. Dotyczy to umów: - sprzedaży i darowizny spółdzielczego własnościowego mieszkania lub lokalu użytkowego, - sprzedaży i darowizny prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub mieszkania w domu wybudowanym przez spółdzielnię w celu sprzedaży mieszkań swym członkom, - sprzedaży i darowizny ekspektatywy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, a także ekspektatywy odrębnej własności lokalu lub własności domu budowanego przez spółdzielnię, - umowy ze spółdzielnią mieszkaniową o ustanowienie odrębnej własności lokalu (mieszkania, lokalu użytkowego) lub przeniesienie własności domu jednorodzinnego z prawem do gruntu zawieranej w wykonaniu umów o budowę lokalu albo domu w trybie [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=169950]ustawy z 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (DzU z 2003 r. nr 119, poz. 1116 ze zm.), [/link] - zawieranej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy przeniesienia własności lokalu lub domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, - umowy darowizny mieszkania stanowiącego odrębną nieruchomość (mieszkania hipotecznego) zawieranej między osobami należącymi do I grupy podatkowej w rozumieniu ustawy o podatkach od spadków i darowizn, jeśli obdarowani uprawnieni są do ulgi obejmującej wartość do 110 mkw. darowanego domu lub mieszkania, - umowy z deweloperem przenoszącej na nabywcę odrębną własność mieszkania wybudowanego na podstawie umowy z nabywcą, - umowy sprzedaży mieszkania stanowiącego odrębną nieruchomość albo budynku mieszkalnego jednorodzinnego, - umowy sprzedaży gruntu mającego status działki budowlanej, - umowy sprzedaży mieszkań i domów jednorodzinnych przez gminy i Skarb Państwa lub inne jednostki państwowe na rzecz najemców, którym przysługuje prawo do bonifikaty od ceny. [srodtytul]Prawo spółdzielcze we własność[/srodtytul] Odmiennie unormowana jest kwestia opłat obciążających przekształcenie własnościowego i lokatorskiego prawa do mieszkania w odrębną własność na podstawie [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=4337226B7D5D8C767F3CB28E3D0DEA45?n=1&id=169950&wid=320308]ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.[/link] Koszty umowy notarialnej, w wyniku której spółdzielca mający wcześniej spółdzielcze własnościowe lub spółdzielcze lokatorskie prawo do mieszkania stanie się jego właścicielem, a także koszty wpisu do księgi wieczystej jego prawa własności obciążają członka spółdzielni. Stawka opłaty notarialnej za to przekształcenie jest sztywna, niezależna od wartości lokum, i wnosi teraz 1/4 aktualnego minimalnego wynagrodzenia pracowników plus 22 proc. VAT. Najniższe wynagrodzenie wynosi w 2009 r. 1276 zł, a w 2010 r. – 1317 zł. Zatem całe wynagrodzenie notariusza za przekształcenie w 2010 r. to 329,25 zł plus 22 proc. VAT od tego wynagrodzenia (72 zł po zaokrągleniu), którego ciężar także ponosi członek spółdzielni. Razem będzie to 401,25 zł. Taka sama ulgowa opłata notarialna obciąża najemców lokali użytkowych, garaży i pracowni dla twórców w spółdzielniach mieszkaniowych, którzy ponieśli pełne koszty ich budowy (lub ponieśli je ich poprzednicy prawni) i skorzystają z prawa do uzyskania ich własności. [srodtytul]Za ujawnienie w księdze wieczystej[/srodtytul] Zmiana właściciela nieruchomości (w tym mieszkania stanowiącego odrębną nieruchomość) i użytkownika wieczystego musi być ujawniona w księdze wieczystej. Dotyczy to również mieszkania spółdzielczego własnościowego lub lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni, jeżeli dany lokal spółdzielczy czy dom spółdzielczy ma taką księgę. [wyimek]Oprócz ceny aktu notarialnego na koszty transakcji składa się też opłata sądowa za wpis w księdze wieczystej oraz ewentualnie opłata za założenie tej księgi, a także opłaty za odpisy z aktu notarialnego, wypisy i odpisy z księgi wieczystej [/wyimek] Opłatę sądową od wpisu do księgi wieczystej pobiera notariusz przed sporządzeniem aktu notarialnego. Przekazuje ją z wnioskiem o wpis w księdze do właściwego sądu. Jest to opłata stała, niezależna od wartości nieruchomości. Wynosi 200 zł. W razie wpisu udziału w prawie (np. w prawie użytkowania wieczystego, w prawie własności) pobierana jest tylko jej część proporcjonalna do tego udziału, ale nie mniejsza niż 100 zł. Za wpis własności nieruchomości rolnej o pow. do 5 ha opłata sądowa stała wynosi 150 zł. Opłata sądowa od wniosku o wpis obciąża nabywcę (tego, na kogo rzecz prawo ma być wpisane). Gdy nieruchomość nie ma księgi wieczystej, konieczne jest jej założenie (nie dotyczy to spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu). Założenie księgi jest potrzebne również w razie przekształcenia spółdzielczego prawa do mieszkania we własność i w razie nabycia odrębnej własności na podstawie umowy z deweloperem albo spółdzielnią mieszkaniową. Księgę trzeba założyć, gdy sprzedano część większej nieruchomości. We wszystkich tych sytuacjach pobierany jest wpis stały w wysokości 60 zł. [ramka][b]Obliczamy dodatkowe obciążenia [/b] [b]Przykład [/b] Pan Kowalski kupuje od pana Krysiaka mieszkanie stanowiące odrębną nieruchomość, dla której prowadzona jest księga wieczysta, o wartości 750 000 zł. Zapłaci dodatkowo: - podatek od czynności cywilnoprawnych: 750 000 zł x 2 proc = 15 000 zł - wynagrodzenie notariusza (według stawek maksymalnych): 1010 zł + 2760 zł (0,4 proc. od nadwyżki ponad 60 000 zł) = 3770 zł : 2 = 1885 zł - VAT od wynagrodzenia notariusza: 1885 zł x 22 proc. = 415 zł - za wniosek o wpis do księgi wieczystej: 200 zł Razem: 17 500 zł [ramka][b]Przykład [/b] Pan Kwiatkowski kupuje od pana Malinowskiego działkę zabudowaną budynkiem usługowo-handlowym, dla której prowadzona jest księga wieczysta, o wartości 500 000 zł. Zapłaci dodatkowo: - podatek od czynności cywilnoprawnych: 500 000 zł x 2 proc. = 10 000 zł - wynagrodzenie notariusza (według stawek maksymalnych): 1010 zł + 1760 zł (0,4 proc. od nadwyżki ponad 60 000 zł) = 2770 zł - VAT od wynagrodzenia notariusza: 2770 zł x 22 proc. = 609 zł - za wniosek o wpis do księgi wieczystej: 200 zł Razem: 13 579 zł [/ramka][/ramka] [ramka][b]Jakie koszty u notariusza[/b] Za sporządzenie aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości maksymalna stawka wynagrodzenia notariusza wynosi od wartości: - do 3000 zł – 100 zł; - powyżej 3000 do 10 000 zł – 100 zł plus 3 proc. od nadwyżki powyżej 3000 zł; - powyżej 10 000 do 30 000 zł – 310 zł plus 2 proc. od nadwyżki powyżej 10 000 zł; - powyżej 30 000 zł do 60 000 – 710 zł plus 1 proc. od nadwyżki ponad 30 000 zł; - powyżej 60 000 zł do 1 000 000 – 1010 zł plus 0,4 proc. od nadwyżki ponad 60 000 zł; - powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł plus 0,2 proc. od nadwyżki ponad 1 000 000 zł; - powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł plus 0,25 proc. od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w wypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn – nie więcej niż 7500 zł. W wypadku wszystkich umów dotyczących nieruchomości, praw spółdzielczych i użytkowania wieczystego trzeba dodatkowo liczyć się z koniecznością uiszczenia opłaty kancelaryjnej pobieranej za odpisy z księgi wieczystej oraz wynagrodzenia dla notariusza za sporządzenie wypisu z aktu notarialnego, czyli za dokumenty stwierdzające prawo własności, i za odpis z księgi wieczystej. Sąd więc weźmie 6 zł za każdą rozpoczętą stronę. Tyle samo wynosi maksymalne wynagrodzenie notariusza za wypisy i wyciągi plus 22 proc. VAT. Za jeden odpis zwykły z księgi wieczystej opłata wynosi w sądzie 30 zł, za jeden odpis zupełny – 60 zł. O jego wydanie można się zwrócić do sądu rejonowego – wydziału ksiąg wieczystych.[/ramka] [ramka][srodtytul]Czytaj też: [ul] [ul][li] [link=http://www.rp.pl/artykul/401346.html]Podatek przy sprzedaży w trzech wersjach[/link] [/li][/ul] [ul][li] [link=http://www.rp.pl/artykul/401407_Aby_uniknac_daniny_zawsze_wystarczy_piec_lat.html]Aby uniknąć daniny zawsze wystarczy pięć lat[/link] [/li][/ul] [ul][li] [link=http://www.rp.pl/artykul/401408_Zwolnienie_bez_wzgledu_na_date_nabycia.html]Zwolnienie bez względu na datę nabycia[/link] [/li][/ul] [ul][li] [link=http://www.rp.pl/artykul/401409_Kupiles_przed_2007_rokiem__oddasz_10_procent_przychodu.html]Kupiłeś przed 2007 rokiem, oddasz 10 procent przychodu[/link] [/li][/ul] [ul][li] [link=http://www.rp.pl/artykul/401410_Zainwestujesz_w_dach_nad_glowe__nie_dzielisz_sie_z_fiskusem.html]Zainwestujesz w dach nad głowę, nie dzielisz się z fiskusem[/link] [/li][/ul] [ul][li] [link=http://www.rp.pl/artykul/401413_19_proc__podatek_od_zysku.html]19-proc. podatek od zysku[/link] [/li][/ul] [ul][li] [link=http://www.rp.pl/artykul/401415_Z_obowiazku_wobec_fiskusa_uwolni_meldunek.html]Z obowiązku wobec fiskusa uwolni meldunek[/link] [/li][/ul] [ul][li] [link=http://www.rp.pl/artykul/401422_Reaktywacja_ulgi_dla_inwestujacych_we_wlasne_lokum.html]Reaktywacja ulgi dla inwestujących we własne lokum[/link] [/li][/ul] [ul][li] [link=http://www.rp.pl/artykul/401424_Kupujac_na_rynku_wtornym__zaplacisz_PCC.html]Kupując na rynku wtórnym, zapłacisz PCC[/link] [/li][/ul] [/ul] [/srodtytul] [/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL