Brak lojalności może sporo kosztować

Fotorzepa, Seweryn Sołtys
Jeżeli pracownik naruszy postanowienia umowy o zakazie konkurencji zawartej na czas trwania stosunku pracy, pracodawca może dochodzić od niego zapłaty odszkodowania. Ile dostanie, zależy od tego, czy do wyrządzenia szkody doszło z winy czy nieumyślnie
Pracodawca, który na skutek naruszenia przez pracownika postanowień umowy o zakazie konkurencji poniósł szkodę majątkową, może dochodzić jej naprawienia na zasadach określonych w przepisach kodeksu pracy o odpowiedzialności materialnej pracowników (art. 114 – 123 k.p.). Wskazuje na to wprost art. 101[sup]1[/sup] § 2 k.p.Jeśli zatem pracownik wbrew postanowieniom umowy o zakazie konkurencji rozpocznie pracę na rzecz konkurencyjnego przedsiębiorstwa i pracodawca poniesie z tego powodu szkodę, to może dochodzić od swego pracownika odszkodowania na zasadach określonych w ww. przepisach.[srodtytul]Warunki odpowiedzialności[/srodtytul]Przesłankami odpowiedzialności materialnej są: naruszenie obowiązku wynikającego z umowy o zakazie konkurencji, powstała szkoda, wina pracownika oraz związek przyczynowy między naruszeniem obowiązku a powstałą szkodą w mieniu pracodawcy. Jak bowiem wskazywał Sąd Najwyższy w wyroku z 26 stycznia 2005 r. [b](II PK 191/04)[/b], warunkiem odpowiedzial...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL