fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Poradniki

Gdy konkurs na urzędnika nie zostanie rozstrzygnięty

ROL
Efektem przeprowadzenia naboru ma być wyłonienie kandydata do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym. Ustawa nie przesądza jednak, czy kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy.
[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=DF1C996906902BDA4B995FFB83A5E399?id=292862]Ustawa o pracownikach samorządowych z 21 listopada 2008 r.[/link] utrzymała obowiązek przeprowadzania otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowiska urzędnicze.
Największą zmianą postulowaną przez środowiska samorządowe jest możliwość odstąpienia od przeprowadzania konkursu, gdy stanowisko ma zostać obsadzone przez pracownika m.in. już zatrudnionego u danego pracodawcy samorządowego. Służy temu definicja wolnego stanowiska urzędniczego. W myśl art. 12 ust. 1 ustawy jest nim takie stanowisko, na które zgodnie z przepisami ustawy albo w drodze porozumienia nie został przeniesiony inny pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, posiadający kwalifikacje wymagane na danym stanowisku, lub nie został przeprowadzony na to stanowisko nabór albo na którym mimo przeprowadzonego naboru nie został zatrudniony pracownik.
W sytuacji gdy kandydat, który zgłosił się do konkursu, nie wypełnia wszystkich warunków pozwalających na jego zatrudnienie, nie można nawiązać z nim stosunku pracy. To nie budzi wątpliwości. Problem może powstać wówczas, gdy do konkursu zgłosi się kandydat, który spełni warunki formalne, ale pracodawca nie zdecyduje się go zatrudnić. Wydaje się, że pracodawca nie ma obowiązku zatrudnienia kogokolwiek po przeprowadzonym naborze ([b]wyrok Sądu Najwyższego z 21 marca 2003 r., sygn. akt I PK 105/02[/b]). Taki pogląd można pośrednio wywieść z treści art. 15 ust. 2 pkt 4 ustawy o pracownikach samorządowych, gdzie przewiduje się obowiązek uzasadniania niezatrudnienia żadnego kandydata na stanowisko urzędnicze. Nie jest to jednak pogląd jednolity. Jak bowiem stwierdził [b]Sąd Najwyższy w wyroku z 23 listopada 2001 r. (III ZP 16/01)[/b], przeprowadzenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze nie jest celem samym w sobie. Skoro przepisy nie formułują negatywnych przesłanek umożliwiających niezawarcie umowy o pracę, to istnieje obowiązek zawarcia umowy ze zwycięzcą konkursu. Jeżeli taki zwycięski kandydat zatrudniony nie zostanie, to może wystąpić do sądu z roszczeniem o nawiązanie stosunku pracy. [ramka][b]Ważne[/b] Obowiązek przeprowadzania procedury otwartego i konkurencyjnego naboru nie dotyczy pracowników zatrudnianych na stanowiskach pomocniczych i obsługi oraz na stanowiskach doradców i asystentów. Procedura taka nie może zostać, z przyczyn oczywistych, zastosowana do pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru (np. członkowie zarządu powiatu i województwa, wójt, burmistrz, prezydent miasta). Natomiast na stanowiskach pracy obsadzanych na podstawie powołania procedura otwartego i konkurencyjnego naboru może być zastosowana na podstawie art. 68[sup]1[/sup] k.p.[/ramka] [i]Autorka jest aplikantką radcowską z Kancelarii Filipek & Kamiński sp.k.[/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA