fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 123 z 5 sierpnia 2009

[b]Rozporządzenia Rady Ministrów [/b](poz. 1019 – 1021), z 17, 22 i 24 lipca, w sprawie:
- algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie; weszło w życie 5 sierpnia,
- Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego realizującego zasady ochrony lotnictwa (zmiana),
- stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany (zmiana); te dwa 20 sierpnia.
[b]Rozporządzenia ministrów [/b](poz. 1022 – 1025):
[b]- edukacji narodowej[/b] z 28 lipca zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego; 5 sierpnia,
[b]- pracy i polityki społecznej [/b]z 3 sierpnia w sprawie wzoru wniosku o przyznanie pomocy państwa w spłacie kredytu mieszkaniowego oraz wzoru oświadczenia instytucji kredytującej; 5 sierpnia,
[b]- rolnictwa i rozwoju wsi [/b]z 21 lipca uchylające niektóre rozporządzenia w sprawie wymagań weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego; 1 stycznia 2010 r., ale niektóre przepisy 20 sierpnia tego roku,
[b]- rozwoju regionalnego[/b] z 22 lipca zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia uzupełnienia sektorowego programu operacyjnego „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”, lata 2004 – 2006; 5 sierpnia.
[b]Wyrok Trybunału Konstytucyjnego[/b] (poz. 1026) z 28 lipca (P 65/07) o zgodności z konstytucją art. 10 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=320562]DzU nr 123[/link]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA