fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Zwolnienie z daniny od nieruchomości dodatkową zachętą do inwestowania w strefie

Fotorzepa, Dariusz Gorajski
Oprócz zwolnienia z podatku dochodowego dodatkową motywacją do podjęcia działalności w specjalnej strefie ekonomicznej może być zwolnienie z podatku od nieruchomości
Zachęty inwestycyjne oferowane przez specjalne strefy ekonomiczne (SSE) są co do zasady jednakowe we wszystkich 14 funkcjonujących w Polsce strefach. Ustawa o SSE nie przewiduje bowiem udzielania innej formy pomocy publicznej przedsiębiorcom niż zwolnienie z podatku dochodowego. Zwolnienie to może osiągnąć znaczną wysokość i być skuteczną zachętą inwestycyjną.
Ma ono jednak znaczącą z punktu widzenia przedsiębiorców wadę. Można z niego bowiem skorzystać dopiero wtedy, gdy inwestycja przynosi zyski. W efekcie na rzeczywiste wykorzystanie przyznanej pomocy publicznej można czekać długo po uzyskaniu zezwolenia, a w niesprzyjających okolicznościach gospodarczych zwolnienie może nie zostać wykorzystane w okresie jego obowiązywania. [srodtytul]Dodatkowa pomoc publiczna[/srodtytul]
Te niedogodności mogą zostać zrekompensowane przedsiębiorcom dodatkowymi korzyściami oferowanymi przez otoczenie strefy. Mają one często duże znaczenie przy wyborze lokalizacji nowej inwestycji. Najpowszechniejszą formą dodatkowej pomocy publicznej dostępnej dla przedsiębiorców prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność na terenie strefy jest zwolnienie z podatku od nieruchomości. Z punktu widzenia przedsiębiorcy rozpoczynającego nową inwestycję główną zaletą tej formy wsparcia jest jej szybko odczuwalny skutek, tj. coroczne oszczędności z tytułu nieuiszczonego podatku. [srodtytul]Dwie podstawy zwolnienia[/srodtytul] Zwolnienie z podatku od nieruchomości może przysługiwać przedsiębiorcy strefowemu na podstawie jednej z dwóch regulacji prawnych. Pierwszą jest art. 10 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=0346B849C7B5074F0C7E7FC6E17F55A4?id=171196]ustawy z 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o SSE i niektórych innych ustaw[/link]. Jednak potencjalny krąg beneficjentów pomocy przyznanej na tej podstawie nie jest szeroki. Obejmuje on bowiem jedynie dużych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność na podstawie zezwolenia wydanego przed 1 stycznia 2001 r. Szersze zastosowanie ma zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 3 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=AD1D6542BFC8F61B7CA7228020D852DF?id=182297]ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[/link], zgodnie z którym rada gminy (rada miasta) może, w drodze uchwały, wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż wskazane w tej ustawie oraz wspomnianej wyżej ustawie o zmianie ustawy o SSE i niektórych ustaw. [srodtytul]Wystarczy uchwała[/srodtytul] Ponieważ zwolnienie przedsiębiorcy z podatku od nieruchomości stanowi pomoc publiczną, zasady jej udzielania regulowane są także, poza ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, przepisami szczególnymi. Należą do nich zarówno przepisy proceduralne, tj. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=173765]ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej[/link], jak i przepisy materialnoprawne, w tym przede wszystkim [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=CB371C65CA2CE703881F89844889747B?id=279731]rozporządzenie Rady Ministrów z 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną[/link]. Nie wchodząc w szerszą analizę tych przepisów, warto zaznaczyć, że pomoc publiczna inna niż pomoc de minimis udzielana w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości może być obliczana w stosunku do kosztów nowej inwestycji lub kosztów utworzenia miejsc pracy związanych z realizacją nowej inwestycji. Ważne z punktu widzenia przedsiębiorcy jest także to, że uprawnienie do korzystania ze zwolnienia powstaje z mocy samej uchwały rady gminy, w razie spełnienia wskazanych w niej warunków (w tym złożenia odpowiedniego wniosku przed rozpoczęciem inwestycji), a więc przedsiębiorca nie jest narażony na niepewność związaną ze swobodną oceną organu administracji. [srodtytul]Korzystna konkurencja[/srodtytul] Możliwość skorzystania przez przedsiębiorców strefowych ze zwolnienia z podatku od nieruchomości zależy przede wszystkim od woli rady gminy, na której obszarze działa strefa. Ponieważ jedna strefa ekonomiczna może obejmować swymi granicami nawet kilkanaście gmin, możliwe jest powstanie swoistej konkurencji między samorządami, chcącymi zachęcić do inwestowania na ich terenie. Z punktu widzenia przedsiębiorcy konkurencja taka może przynieść jedynie korzyści. Wydanie uchwały przez radę gminy nie nastręcza także szczególnych trudności proceduralnych, nie wymagają one bowiem (poza pomocą dla poszczególnych sektorów lub dużych projektów inwestycyjnych) notyfikacji Komisji Europejskiej. Niestety, informacje o możliwości uzyskania wsparcia w postaci zwolnienia z podatku od nieruchomości nie są łatwo dostępne dla potencjalnych inwestorów. W szczególności należałoby postulować, by w ramach prezentowania pełnej oferty dostępnego wsparcia zarządzający strefami umieszczali na swoich stronach internetowych informację o gminach oferujących te zwolnienia. [srodtytul]Uwaga na kumulację[/srodtytul] Pomoc publiczna w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości jest szczególnie atrakcyjna dla tych przedsiębiorców, którzy nie są w stanie wykorzystać przyznanych im limitów pomocy z tytułu zwolnienia z podatku dochodowego. Natomiast w wypadku przedsiębiorców osiągających wysokie dochody może się okazać, że nie będą oni w stanie wykorzystać w pełni zwolnienia z podatku dochodowego ze względu na wykorzystanie pomocy w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości. Pomoc w obu tych formach podlega bowiem co do zasady kumulacji i łącznie nie może przekroczyć ustalonego progu maksymalnej intensywności pomocy dla kosztów kwalifikowanych danej inwestycji. Co więcej kumulacji podlegają także inne formy pomocy publicznej, np. pomoc ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. [i]Autorzy są aplikantami radcowskimi w kancelarii DLA Piper[/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA