Po upływie pięciu lat zapłaty da się uniknąć

Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem pięciu lat. Termin ten liczony jest z upływem pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku
Od zasady tej jest jednak wyjątek. Przedawnieniu nie podlegają w ogóle zobowiązania zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym. W tym wypadku po upływie terminu przedawnienia zaległość podatkowa może być egzekwowana tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu. O tym, czy zobowiązanie podatkowe jest zabezpieczone hipoteką, przesądza wpis w księdze wieczystej.Warto też pamiętać, że na bieg pięcioletniego terminu przedawnienia wpływ ma zawieszenie oraz przerwanie biegu tego terminu.[srodtytul]Jak przeprowadzać obliczenia[/srodtytul]Termin przedawnienia zobowiązania podatkowego zaczyna biec od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności, czyli z pierwszym dniem następnego roku, a kończy się z upływem pięciu lat. Termin początkowy i końcowy przedawnienia zobowiązania podatkowego wyznacza zatem termin płatności tegoż zobowiązania.Termin płatności podatku (czyli jego wymagalności) jest terminem, w którym dłużnik powinien spełnić sw...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL