fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zamówienia publiczne

Liczą się nie tylko dostawy dla urzędów

ROL
Urząd miasta planuje zakup ok. 120 komputerów. Zamierza postawić warunek, aby firmy składające oferty posiadały doświadczenie w realizacji takich dostaw. Na dowód tego musiałyby przedstawić dokumenty potwierdzające przynajmniej jedną dostawę 100 komputerów do urzędu publicznego. Czy tak postawiony warunek ogranicza konkurencję?
[b] Tak.[/b] Nie chodzi jednak o liczbę komputerów, których dostawą musi się wykazać przedsiębiorca, lecz o to, przez kogo miały być one kupione. Z pytania wynika, że w wykazie dostaw wykonawcy mogą uwzględnić tylko te, które zrealizowali na rzecz urzędów publicznych. To niezgodne z rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. Pozwala ono na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania doświadczenia żądać wykazu wykonanych dostaw. Dostawy mogą być równie dobrze zrealizowane na rzecz innych przedsiębiorstw. Nawet firma, która nie sprzedała dotychczas ani jednego komputera urzędowi publicznemu, może się wykazać niezbędnym doświadczeniem, jeśli jej klientami były inne firmy.
Teoretycznie można sobie wyobrazić sytuację, gdy specyfika zamówienia pozwala żądać doświadczenia w realizowaniu zadań na rzecz np. samorządów. Jednak z pewnością nie będzie tak przy zwykłej dostawie sprzętu komputerowego. Trudno byłoby wykazać, że praca komputerów w urzędzie różni się zasadniczo od tego, jak są wykorzystywane w firmie.
Na marginesie warto też zaznaczyć, że wbrew temu, co pisze czytelnik, dokumenty nie tyle powinny potwierdzać sam fakt dostarczenia 100 komputerów, ile należyte wykonanie tego zlecenia (np. poprzez referencje). Potwierdzeniem niezbędnego doświadczenia jest zaś wykaz wykonanych dostaw, a ten jest sporządzany przez samego wykonawcę.
Jeśli zaś chodzi o samą wielkość wymaganej dostawy, co prawdopodobnie stanowiło główną wątpliwość czytelnika, to trudno byłoby ją uznać za ograniczenie konkurencji. Warunki stawiane w przetargu powinny być adekwatne do przedmiotu zamówienia. Tu zamawiający żąda wykazania się jedną dostawą co najmniej 100 komputerów. Skoro zamierza ich kupić 120, to bez wątpienia tak postawiony warunek jest uzasadniony przedmiotem zamówienia.
Czasami o ograniczeniu konkurencji można mówić nawet wtedy, gdy warunek jest adekwatny do przedmiotu zamówienia. Dzieje się tak wtedy, gdy tylko pojedyncze firmy wykonywały w przeszłości podobne zamówienia. Przykładowo, gdyby się okazało, że most o długości 10 km wybudowało w całej Europie tylko jedno konsorcjum, trudno byłoby uczynić z tego warunek. W przetargu mogłaby wystartować tylko ta jedna firma i o konkurencji nie mogłoby być mowy. Jednak z taką sytuacją nie będziemy mieli do czynienia przy zamówieniu, którego dotyczy pytanie. Dostawą 100 komputerów może się bowiem wykazać wiele firm zarówno polskich, jak i zagranicznych.
[i]Podstawa prawna:
– art. 22 ust. 1 pkt 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=72F6C0B6E95572E5DFDD5747F73F7F56?id=183332]prawa zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2006 r. nr 164, poz. 1163 ze zm.) [/link]
– § 1 ust. 2 pkt 2[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=C33D7B94F1254DB2569054B344C53EA4?id=181805] rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (DzU z 2006 r. nr 87, poz. 605)[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA