fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Bezdomnego pochowa wójt

Fotorzepa, Raf Rafał Guz
Sprawienie pogrzebu osobie zmarłej jest jednym ze świadczeń pomocy społecznej. Realizuje je gmina w sposób przez siebie ustalony, ale zgodnie z wyznaniem zmarłego
Zadania organów gminy w zakresie pogrzebów reguluje ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Świadczenie niepieniężne z zakresu pomocy społecznej, jakim jest sprawienie pogrzebu, powinno być realizowane zgodnie z wymaganiami art. 8 ust. 1 tej ustawy. Zgodnie z jego treścią przyjęcie zwłok na cmentarz do pochowania następuje po przedstawieniu odpowiednich dokumentów. Wśród nich wymienić należy przede wszystkim kartę zgonu zawierającą adnotację urzędu stanu cywilnego o zarejestrowaniu zgonu. Jeżeli natomiast istnieje podejrzenie, iż przyczyną śmierci było przestępstwo – zezwolenie prokuratora.
[srodtytul]Rada zakłada, burmistrz zarządza[/srodtytul]
[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=C63A7D6C1B25D0CCE0B2F1275F5E1FE5?id=163433]Ustawa o samorządzie gminnym[/link] w art. 7 ust. 1 pkt 13 stanowi, że do zadań własnych gminy należy m.in. utrzymanie cmentarzy gminnych. Zasady ich tworzenia i zarządzania nimi określają natomiast przepisy ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Zgodnie z treścią jej art. 1 ust. 2 [b]decyzję o założeniu lub rozszerzeniu oraz zamknięciu cmentarza komunalnego podejmuje rada gminy (miasta) po zasięgnięciu w tej sprawie opinii właściwego inspektora sanitarnego.[/b] Natomiast jeżeli chodzi o cmentarze wyznaniowe, to o ich założeniu decydują właściwe władze kościelne. Powstanie takiego cmentarza może jednak nastąpić jedynie na terenie przeznaczonym na ten cel w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
[srodtytul]Zgodnie z wyznaniem zmarłego[/srodtytul]
Sprawienie pogrzebu, o którym mowa w art. 44 ustawy o pomocy społecznej, odbywa się z zachowaniem dwóch warunków wynikających z tego przepisu. Po pierwsze, sprawienie pogrzebu nie może nastąpić inaczej niż w sposób ustalony przez gminę. Po drugie, powinno nastąpić zgodnie z wyznaniem zmarłego. Ponieważ żaden przepis nie wskazuje, który organ gminy jest właściwy do ustalenia sposobu grzebania zmarłych, uznać trzeba, że należy to do kompetencji jej rady. Zgodnie bowiem z art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Aktem, z którego zasady sprawiania pogrzebu powinny wynikać, jest zatem uchwała rady.
Natomiast odesłanie do wyznania zmarłego zawarte w art. 44 ustawy o pomocy społecznej nakłada na organ pomocy społecznej obowiązek ustalenia, jakiego wyznania był zmarły. Jeżeli przynależność wyznaniową zmarłego można określić, krokiem następnym jest ustalenie, czy zagadnienia związane z pogrzebem osób danego wyznania nie zostały unormowane w odrębnych aktach prawnych, w szczególności w ustawie lub umowie międzynarodowej.
[ramka][b]Uwaga [/b]
Utworzenie cmentarza komunalnego jest możliwe jedynie na nieruchomości stanowiącej własność gminy. Jednocześnie zgodnie z art. 6 ust. 9 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=2C9BB747E228DB963141CA4737169268?id=175872]ustawy o gospodarce nieruchomościami[/link] zakładanie i utrzymywanie cmentarzy jest jednym z celów publicznych uzasadniających wywłaszczenie nieruchomości. [/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA