fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 214 z 3 grudnia 2008

[b]Ustawy[/b] (poz. 1343 – 1349), jedna z 10 października i sześć z 24 października, o zmianie ustawy:
- o rachunkowości; wejdzie w życie 1 stycznia 2009 r.,
- Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw; 18 grudnia,
- o rzeczniku praw dziecka oraz ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe; 18 grudnia,
- o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw; 18 grudnia, ale niektóre przepisy 1 i 3 stycznia 2009 r.
- o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego; 18 grudnia,
- o Karcie Polaka; 11 grudnia,
- o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw; 18 grudnia.
[b]Rozporządzenia ministrów[/b] (poz. 1350 – 1353):
[b]- gospodarki[/b] z 13 listopada w sprawie wykazu uzbrojenia; 18 grudnia,
[b]- finansów[/b] z 21 listopada zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w organach podatkowych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych; 3 grudnia,
[b]- kultury i dziedzictwa narodowego[/b] z 18 listopada w sprawie upoważnienia Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych; 18 grudnia,
[b]- spraw wewnętrznych i administracji[/b] z 19 listopada w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych; 3 grudnia.Wyrok Trybunału Konstytucyjnego (poz. 1354) z 24 listopada (K 66/07) o zgodności z konstytucją art. 7 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
Zobacz treść [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=291267]Dz.U. nr 214[/link]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA