fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sądzie i urzędzie

Informację trzeba podać w biuletynie i na wniosek

Każda osoba, na której ciąży obowiązek udostępniania informacji publicznej, a która się z niego nie wywiązuje, podlega odpowiedzialności karnej. Może zapłacić grzywnę, ale także trafić na rok do więzienia
Zasady udostępniania informacji publicznej określają przepisy ustawy z 6 września 2001 r. Prawo dostępu do niej przysługuje każdemu. Jego ograniczenie jest możliwe ze względu na potrzebę ochrony prywatności osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Nie można jednak odmówić udzielenia informacji o podmiotach, które zrezygnowały z prawa do ochrony lub wyraziły zgodę na jej udostępnienie. Prawo to podlega również ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie danych osobowych. Jednocześnie ustawodawca zastrzegł, że ograniczenia te nie dotyczą danych o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji.
[srodtytul]Obowiązek publikacji...[/srodtytul]
Ustawodawca określił również formy udostępniania informacji. Podstawową jest publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej. O tym, co w nim zamieścić, mówi art. 6 ustawy, wymieniając m.in. obowiązek zamieszczania informacji o zamierzonych działaniach władzy uchwałodawczej (porządek sesji rady gminy, projekty uchwał), zadaniach i kompetencjach wójta (burmistrza czy marszałka) oraz o osobach sprawujących te funkcje. W biuletynie informuje się również o sposobach załatwiania spraw w urzędzie gminy (starostwie, urzędzie marszałkowskim), rejestrach, ewidencjach czy o organizowanym naborze pracowników (konkursy). Te, które nie muszą być obowiązkowo zamieszczone w biuletynie, udostępniane są na wniosek.
[srodtytul]... lub na wniosek[/srodtytul]
Powinno to nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego złożenia. Gdy informacja nie może zostać udostępniona w terminie ustawowym, podmiot obowiązany do jej udzielenia powiadamia o tym zainteresowanego, podając termin, w którym informacja zostanie przekazana. Ustawodawca zastrzegł jednak, że ostateczny termin załatwienia wniosku nie może być dłuższy niż dwa miesiące licząc od dnia jego złożenia.
Udostępnienie na wniosek następuje zgodnie z jego treścią i w żądanej formie. Wyjątkiem jest sytuacja, w której gmina nie ma możliwości technicznych jej udostępnienia w formie określonej we wniosku. Należy wówczas niezwłocznie zawiadomić wnioskodawcę o tym fakcie na piśmie. Gdy wnioskodawca w terminie 14 dni od powiadomienia nie złoży ponownego wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie się umarza.
[srodtytul]Czasami decyduje sąd[/srodtytul]
Odmowa udostępniania następuje zawsze w drodze decyzji. Stosuje się do niej przepisu kodeksu postępowania administracyjnego z dwoma zastrzeżeniami. Po pierwsze – odwołanie od takiej decyzji powinno być rozpatrzone w ciągu 14 dni. Po drugie – uzasadnienie powinno zawierać także imiona i nazwiska osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania, oraz dane podmiotów, ze względu na dobra których nastąpiła odmowa.
Jeżeli odmowa nastąpiła ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem na ochronę danych osobowych, prawa do prywatności oraz tajemnicę, np. przedsiębiorcy, to wnioskodawca może wystąpić do sądu powszechnego z powództwem o jej udostępnienie. Sądem właściwym do orzekania w tej sprawie jest sąd rejonowy właściwy ze względu na siedzibę podmiotu, który odmówił udostępnienia informacji publicznej.
[i]Podstawa prawna:
– [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=162786]ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (DzU nr 112, poz. 1198 ze zm.)[/link][/i]
[ramka][b]Opłaty za udostępnienie[/b]
Art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej przewiduje możliwość pobierania opłaty za jej udostępnienie.
Mogą być one pobrane, jeżeli konieczność przekształcenia informacji zgodnie z treścią wniosku spowoduje powstanie dodatkowych kosztów. Opłatę pobiera się w wysokości odpowiadającej tym kosztom. O kosztach należy powiadomić wnioskodawcę.
Powstaje zatem problem, jak należy postąpić, jeżeli wnioskodawca nie udzieli odpowiedzi na zawiadomienie. Czy w takiej sytuacji organ ma nadal obowiązek informacji udzielić, czy może powinien pozostawić sprawę bez rozpoznania? Odpowiedzi na to pytanie udzielił warszawski Wojewódzki Sąd Administracyjny, który stwierdził, że bezczynność wnioskodawcy w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia go o kosztach udostępnienia informacji publicznej będzie prowadzić do udostępnienia informacji w sposób i w formie wskazanych pierwotnie we wniosku i wiązać się z koniecznością opłacenia przez wnioskodawcę kosztów we wcześniejszym zawiadomieniu. Takie rozwiązanie gwarantuje pewność działania podmiotu zobowiązanego, nie pozostawia go w niepewności co do konieczności i zakresu realizacji ciążącego na nim obowiązku udostępnienia informacji w sposób wskazany we wniosku, a także nie wyłącza możliwości zmiany lub wycofania wniosku przez zainteresowany podmiot [b](wyrok z 30 kwietnia 2007 r., III SAB/Wa 60/06)[/b]. [/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA