fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Zatrudnienie pracowników wspomagających niepełnosprawnego w pracy dofinansuje PFRON

Adobe Stock
Pracodawca, który zatrudnia osobę niepełnosprawną i dostrzega, że niektóre czynności sprawiają jej trudność, może pomóc zatrudniając pracownika wspomagającego. Koszty pracy takiego asystenta zostaną mu zwrócone.

Aby otrzymać zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy ze środków Fundusz najpierw trzeba złożyć wniosek. Asystent może pomagać w zakresie:

• czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem,

• czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy.

Wysokość pomocy

Wysokość zwrotu miesięcznych kosztów stanowi iloczyn kwoty najniższego wynagrodzenia i ilorazu liczby godzin w miesiącu przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu oraz miesięcznej liczby godzin pracy pracownika niepełnosprawnego w miesiącu. Liczba godzin przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu nie może przekraczać liczby godzin odpowiadającej 20 proc. liczby godzin pracy pracownika w miesiącu.

Zwrot obejmuje również koszty szkolenia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy (do 100 proc. kosztów szkolenia, nie więcej jednak niż równowartość kwoty najniższego wynagrodzenia).

Jak i gdzie złożyć wniosek

Wniosek należy złożyć do starosty lub prezydenta miasta na prawach powiatu. Najczęściej miejscami, w których załatwia się sprawę zwrotu kosztów, są urzędy pracy. Refundacja będzie wypłacana dopiero od dnia podpisania umowy.

W przypadku pracowników starostwa powiatowego albo urzędu miasta na prawach powiatu, gdzie występuje potrzeba zatrudnienia pracownika wspomagającego, wniosek należy złożyć do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem oddziału Funduszu.

Pomoc publiczna

Zwrot kosztów stanowi pomoc publiczną udzielaną w ramach tzw. wyłączeń blokowych (patrz: rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1). Pracodawca zobowiązany jest do przechowywania przez okres 10 lat dokumentacji pozwalającej na sprawdzenie zgodności przyznanej pomocy z przepisami rozporządzenia.

Podstawa prawna:

• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych DzU Nr 1987)

• rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (DzUrz UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)

• art. 26 d ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU z 2011 r., Nr 127, poz. 721 ze zm.)

• ustawa z 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU Nr 1873)

Źródło: www.pfron.org.pl

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA