fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Przymusowy urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia

www.sxc.hu
Pracownik w okresie wypowiedzenia umowy o pracę ma wykorzystać przysługujący urlop wypoczynkowy, jeżeli szef mu go udzieli. Dopuszcza się zastąpienie wolnego ekwiwalentem pieniężnym, choć udzielenie wakacji w naturze wciąż jest możliwe, ale wymaga to porozumienia obu stron.
Pracownik wypowiedział umowę o pracę, a szef skierował go na pozostały mu do wykorzystania urlop wypoczynkowy. Czy pracownik może się domagać od pracodawcy skrócenia okresu wypowiedzenia, a co za tym idzie – zastąpienia urlopu ekwiwalentem pieniężnym? – pyta czytelnik.
Zgodnie z art. 36 kodeksu pracy strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania angażu (ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania umowy). Skrócenie okresu wypowiedzenia jest więc dopuszczalne, ale wymaga zgody zarówno pracownika, jak i pracodawcy.
Szef może także wymagać, aby w okresie wypowiedzenia pracownik wybrał przysługujący mu u niego urlop wypoczynkowy. Przesądza o tym art. 1671 k.p. Zgodnie z nim w okresie wypowiedzenia umowy o pracę podwładny jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca mu go udzieli. W takim wypadku wymiar udzielonego urlopu, z wyłączeniem tego zaległego, nie może przekraczać limitu wynikającego z art. 1551 k.p. Ten przepis zaś stanowi, że w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z osobą uprawnioną do kolejnego urlopu, przysługuje jej u dotychczasowego pracodawcy urlop proporcjonalny do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy. Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy przed finiszem etatu pracownik wybrał urlop w przysługującym mu lub nawet wyższym wymiarze.
Zgodnie z art. 171 k.p. ekwiwalent pieniężny dostanie pracownik, gdy nie wybierze przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Pracodawca nie musi wypłacać tego ekwiwalentu tylko wtedy, gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnego angażu zawartego z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy.
Podstawa prawna: art. 36, art. 1551, art. 1671, art. 171 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 1502)
Anna Telec, radca prawny, prowadzi kancelarię prawa pracy
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA