fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Wpis do KRS przez internet

www.sxc.hu
Przedsiębiorcy mogą składać i przesyłać drogą elektroniczną wnioski, załączniki i inne dokumenty oraz odbierać w ten sposób korespondencję z sądów rejestrowych lub Centralnej Informacji KRS.
Ministerstwo Sprawiedliwości umożliwia elektroniczny dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego dzięki modułowi „Elektroniczny dostęp do Sądów Rejestrowych/Centralnej Informacji/MSiG". Narzędzie to pozwala – po uprzednim zarejestrowaniu się w systemie teleinformatycznym, którego adres dostępny jest na stronie BIP Ministerstwa Sprawiedliwości (http://pdi.ms.gov.pl/portal_v1/) – na składanie i przesyłanie drogą elektroniczną wniosków, załączników i dokumentów oraz odbiór korespondencji z sądów rejestrowych lub Centralnej Informacji KRS.
Wniosek o wpis do KRS składa się na urzędowym formularzu lub na formularzu udostępnionym w systemie teleinformatycznym. Wnioski składane drogą elektroniczną powinny być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Wniosek o pierwszy wpis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, składany drogą elektroniczną może być także opatrzony innym podpisem elektronicznym.
Dołączone do wniosków dokumenty w wersji elektronicznej powinny być podpisane tak, jak sam wniosek, i składane w postaci pliku w formacie: pdf (z opcją umożliwiającą wydruk), doc, odt, txt lub rtf. Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców KRS spółek: jawnej, komandytowej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, których umowy zawarto przy wykorzystaniu wzorców umów, udostępnionych w systemie teleinformatycznym, jest składany przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego i formularzy udostępnionych w tym systemie. Uwierzytelnienie w systemie teleinformatycznym (>patrz ramka) następuje przez podanie nazwy użytkownika oraz hasła.
Wniosek o wpis do KRS spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być także opatrzony podpisem elektronicznym, który spełnia wymagania dotyczące podpisu elektronicznego osób zawierających umowę takiej spółki, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1571 § 6 k.s.h. Zgodnie z tymi przepisami podpis elektroniczny może być składany przez podanie nazwy użytkownika i hasła.

Jak przebiega procedura

KROK 1
Użytkownik przygotowujący w systemie teleinformatycznym wniosek o wpis do KRS wypełnia formularz wniosku udostępniony w tym systemie i po dołączeniu dokumentów wytworzonych w systemie zatwierdza wniosek przez złożenie odpowiedniego podpisu elektronicznego.
KROK 2
Po złożeniu wniosku do sądu rejestrowego użytkownik podpisujący pismo i załączone do niego dokumenty otrzymuje automatycznie na swoje konto elektroniczne potwierdzenie złożenia wniosku.
KROK 3
Sąd otrzymuje wniosek po uiszczeniu opłaty sądowej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, z wykorzystaniem mechanizmów gwarantujących nieodwracalne zainicjowanie procedury opłacenia pisma i identyfikację wnoszącego opłatę.
KROK 4
Po otrzymaniu wniosku przez sąd rejestrowy użytkownik, który w imieniu wnioskodawcy złożył wniosek, otrzymuje automatycznie na swoje konto elektroniczne potwierdzenie skutecznego złożenia wniosku.
KROK 5
Następnie pisma sądowe doręczane są użytkownikowi składającemu wniosek do sądu na jego konto. Po doręczeniu pisma sądowego sąd otrzymuje elektroniczne potwierdzenie jego odbioru przez użytkownika.

Odpisy i wyciągi

Wypisy aktów notarialnych, wyciągi, odpisy i poświadczenia dokumentów mogą być przesłane do sądu drogą elektroniczną, jeżeli notariusz opatrzył je bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (art. 6944 § 3 k.p.c). W przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną, doręczenia orzeczeń i pism sądowych dokonywane są osobom składającym wniosek w takim trybie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie rejestrowe. Tak wysłane orzeczenia i pisma sądowe uznawane są za doręczone z datą wskazaną w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji. W przypadku braku takiego potwierdzenia doręczenie uznaje się za skuteczne z upływem 14 dni od daty umieszczenia korespondencji w systemie teleinformatycznym (art. 6943 § 4 i § 5 k.p.c).
W aktach rejestrowych przechowuje się wydruk wniosków i dokumentów złożonych drogą elektroniczną wraz ze wskazaniem osób, które je podpisały (art. 9 ust. 5 ustawy o k.r.s.).
Prawo otrzymywania, również drogą elektroniczną, poświadczonych odpisów, wyciągów, zaświadczeń i informacji z KRS przysługuje każdemu. Centralna Informacja KRS wydaje odpisy, wyciągi i zaświadczenia oraz udziela informacji z KRS, które mają moc dokumentów urzędowych, jeżeli zostały wydane w postaci papierowej lub elektronicznej. Z katalogu, drogą elektroniczną, wydaje ona kopie dokumentów, które są poświadczane za zgodność z dokumentami znajdującymi się w aktach rejestrowych podmiotu i udostępnia bezpłatnie, w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych, aktualne informacje o podmiotach wpisanych do rejestru oraz listę dokumentów zawartych w katalogu.
Uwaga! Pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do KRS mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację KRS pod warunkiem, że posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w tym rejestrze.
Odpisy, wyciągi, zaświadczenia i informacje z KRS, orzeczenia oraz zarządzenia i inne pisma sądowe są doręczane drogą elektroniczną w formacie pdf i opatrzone podpisem elektronicznym uprawnionego pracownika Centralnej Informacji KRS lub sądu rejestrowego.

Konto i uwierzytelnienie

Uwierzytelnienie oznacza identyfikację użytkownika (osobę fizyczną, która założyła konto w systemie teleinformatycznym) na potrzeby uzyskania przez nią dostępu do konta w zakresie posiadanych uprawnień. Z kolei przez konto należy rozumieć zbiór danych określających użytkownika wraz z zasobami systemu teleinformatycznego, przyporządkowanymi do tego użytkownika.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA