fbTrack

Nieruchomości

Współwłasność nieruchomości wspólnej

Jestem właścicielem jednego lokalu w domu oraz współwłaścicielem działki, na której dom stoi – tak jest zapisane w akcie notarialnym darowizny. Czy druga strona, która ma współwłasność budynku i ziemi, może złożyć wniosek do sądu dotyczący rezygnacji z prawa do części nieruchomości? Kto ponosi koszty związane ze sprawą – wnioskodawca czy obie strony? I jakie są to koszty?
[b]Odpowiada Marcin Jasiński, radca prawny z Departamentu Nieruchomości Kancelarii Prawnej GLN:[/b]
Przedstawiony stan prawny można zinterpretować na dwa sposoby. I w zależności od tego, która interpretacja zostanie przyjęta, odmienna będzie odpowiedź na pytanie czytelnika – jednakże z pewnymi wyjątkami. Zgodnie z pierwszą interpretacją czytelnik byłby współwłaścicielem budynku mieszkalnego. W związku z tym przysługuje mu udział we współwłasności gruntu, na którym znajduje się budynek. Według drugiej interpretacji czytelnikowi może również przysługiwać prawo własności samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu przepisów [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=128489]ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali[/mail], wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.
Zgodnie z kodeksem cywilnym każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. W tym celu właściciele mogą zawrzeć odpowiednią umowę albo wystąpić do sądu z wnioskiem o zniesienie współwłasności. Jednak nie w każdej sytuacji sądowe zniesienie współwłasności jest możliwe. Uprawnienie do żądania zniesienia współwłasności można bowiem wyłączyć poprzez czynność prawną, czyli umowę między współwłaścicielami. Jeśli jednak to uprawnienie nie zostało wyłączone, żaden ze współwłaścicieli nie może skutecznie sprzeciwić się zniesieniu współwłasności. W przypadku bowiem braku zgody współwłaścicieli na zniesienie współwłasności bądź też porozumienia co do sposobu zniesienia współwłasności współwłaścicielowi przysługuje dochodzenie uprawnienia na drodze sądowej. Ponadto w pewnych przypadkach ustawodawca wyłącza możliwość zniesienia współwłasności. Na podstawie art. 3 ustawy o własności lokali w przypadku wyodrębnienia samodzielnego lokalu w budynku niedopuszczalne jest żądanie zniesienia współwłasności nieruchomości wspólnej stanowiącej grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali aż do momentu, gdy odrębna własność lokalu zostanie zniesiona. Jednak ten artykuł nie ma charakteru bezwzględnego. Zgodnie bowiem z [b]uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 14 lipca 2006 r. (III CZP 53/2006)[/b] dopuszczalne jest zniesienie przez sąd odrębnej własności lokali w postępowaniu o zniesienie współwłasności nieruchomości wspólnej, jeżeli możliwy jest fizyczny podział budynku, w którym ustanowiono odrębną własność lokali. Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego każdy uczestnik postępowania nieprocesowego, w tym wnioskodawca, ponosi koszty związane ze swym udziałem w sprawie. Zatem wnioskodawca nie uzyska zwrotu wydanych kwot od innego uczestnika, przy czym nie będzie on także zobowiązany do zwracania kosztów poniesionych przez innego uczestnika. Złożenie wniosku o zniesienie współwłasności w drodze postępowania sądowego, zgodnie z art. 41 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=179014]ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych[/mail], podlega opłacie sądowej w wysokości 1000 złotych, przy czym w przypadku złożenia przez współwłaścicieli zgodnego wniosku co do sposobu zniesienia współwłasności opłata za złożenie wniosku wynosi 300 złotych.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL