fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Pracodawca, który przyjął na staż bezrobotnego i potem go zatrudnił, nie musi płacić składek na Fundusz Pracy

www.sxc.hu
Nie wiadomo, czy szef, który na podstawie bonu przyjął na staż bezrobotnego i potem go zatrudnił, nie musi płacić składek na Fundusz Pracy. Przepisy nie są jednoznaczne.
Na mocy art. 104c ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. DzU ?z 2013 r., poz. 674 ze zm., dalej: ustawa o promocji zatrudnienia) pracodawcy przysługuje roczne zwolnienie z opłacania składki na Fundusz Pracy (FP), gdy zatrudnia skierowanego przez urząd pracy (UP) bezrobotnego poniżej 30. roku życia. Analogiczną ulgę przyznaje art. 9c ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 272 ze zm.).
Ustawa o promocji zatrudnienia nie zakazuje łączenia tej ulgi z jednoczesnym korzystaniem przez pracodawcę z form wspierania rynku pracy przewidujących dofinansowanie do etatu, np. w postaci bonu zatrudnieniowego. Wątpliwości dotyczą połączenia zwolnienia ze składek na FP z zatrudnieniem w związku z bonem stażowym.

Zatrudnienie później

Bon stażowy to gwarancja skierowania przez urząd pracy bezrobotnego na staż na sześć miesięcy, jeśli pracodawca zobowiąże się go zatrudnić po zakończeniu stażu przez kolejne pół roku. Bon może przyznać starosta na wniosek bezrobotnego do 30. roku życia. Pracodawcy, który będzie zatrudniał taką osobę przez deklarowane sześć miesięcy, starosta wypłaca jednorazowo 1513,50 zł premii.
Z kolei warunkiem ulgi na FP jest zaangażowanie bezrobotnego na podstawie skierowania z UP. Tymczasem dokument dotyczy odbycia stażu. Odzwierciedleniem tego jest umowa zawierana między starostą a pracodawcą. Zwykle wskazuje, że bezrobotny otrzymuje skierowanie do odbycia stażu u jego organizatora. Nic nie mówi natomiast ?o wydaniu mu osobnego skierowania na zatrudnienie po stażu. Jedynie w umowie organizator deklaruje, że zatrudni go po stażu.
Przepisy nie dają jednoznacznej odpowiedzi, czy skierowanie do odbycia stażu jest jednocześnie podstawą zatrudnienia bezrobotnego po stażu, czy zatrudnienie to wynika z umowy między starostą a pracodawcą. Przy takich niejasnościach możliwe są dwie interpretacje regulacji.

Dwa stanowiska...

W pierwszej przyjmuje się, że zatrudnienie bezrobotnego po zakończeniu stażu pozostaje w związku ze skierowaniem na staż. Ponieważ dotyczy zatrudnienia skierowanego bezrobotnego, pozwala pracodawcy korzystać ze zwolnienia w składkach na FP.
Druga interpretacja wskazuje, że podstawą przyjęcia bezrobotnego nie jest skierowanie (bo to dotyczy tylko odbycia stażu). Dlatego zatrudniający nie ma prawa do ulgi w opłatach na FP.
Prawdopodobnie zwycięży opcja korzystna dla pracodawców. Co jednak radzić tym, którzy obawiają się, czy nabędą prawo do ulgi po podpisaniu umowy ze starostą w sprawie stażu organizowanego na mocy bonu stażowego?

... i dwa wyjścia

Pierwszy sposób polega na wpisaniu do umowy postanowienia, że starosta wystawi osobne skierowanie dotyczące zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu albo że skierowanie na staż jest jednocześnie tym w celu zatrudnienia. Takiego rozwiązania nie przewidują jednak przepisy o bonie stażowym i należy się liczyć z odmową urzędu.
Bardziej realny jest drugi sposób, czyli zmodyfikowanie umowy ze starostą (zazwyczaj reprezentuje go dyrektor powiatowego urzędu pracy) tak, aby wskazywała, że bezrobotny zostanie zatrudniony jako osoba skierowana. Przykładowo taki zapis mógłby brzmieć tak: „Organizator zobowiązuje się zatrudnić bezrobotnego po zakończeniu stażu na sześć miesięcy jako skierowanego bezrobotnego".

Pół roku też można

Skoro zwolnienie z opłacania składek na FP może trwać rok, to czy warunkiem skorzystania z ulgi jest podpisanie umowy o pracę na 12 miesięcy? Obligatoryjny okres przyjęcia w związku z bonem stażowym to tylko sześć miesięcy. Do tej pory urzędy nie wymagały, aby ulga od opłat na FP zależała od podpisania angażu na pełne 12 miesięcy przewidziane w art. 104c ustawy ?o promocji zatrudnienia.
—Tomasz Król
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA