fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Egzekucja długów: jak współpracować z komornikiem

Rzeczpospolita, Tomasz Wawer
W celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego przedsiębiorca-wierzyciel musi złożyć właściwie wypełniony wniosek egzekucyjny. Może on też zlecić komornikowi poszukiwanie za wynagrodzeniem majątku dłużnika.
Zaległości płatnicze są  nadal poważnym problemem dla przedsiębiorców. Bardzo często muszą oni zatem walczyć ?o należne im pieniądze ze swoimi nieuczciwymi kontrahentami przed sądem. Jeśli sąd przyzna im rację i wyda korzystny dla nich wyrok, to mogą skierować swoje kroki do komornika, by ten wyegzekwował należne im pieniądze. W celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego przedsiębiorca-wierzyciel musi złożyć właściwie wypełniony wniosek egzekucyjny.

Ważne informacje

We wniosku wierzyciel powinien podać jak najwięcej informacji na temat dłużnika, jak np. miejsce jego zamieszkania lub siedzibę, jego dokładną nazwę, osoby działające w jego imieniu (w przypadku osób prawnych) czy numer PESEL, NIP i REGON. Dane te ułatwią komornikowi zbieranie informacji o majątku dłużnika, a przez to zwiększą szansę na skuteczną egzekucję.
40 zł tyle  wynosi opłata stała od wniosku o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku.
Warto też, aby we wniosku wierzyciel wskazał, w jaki sposób powinna być prowadzona egzekucja z majątku dłużnika – np. z nieruchomości, z konta w banku, z ruchomości, z wynagrodzenia. Wierzyciel może w jednym wniosku wskazać kilka sposobów egzekucji przeciwko temu samemu dłużnikowi. W przypadku nieruchomości warto wskazać jej położenie, numer księgi wieczystej oraz sąd, który ją prowadzi. We wniosku egzekucyjnym należy też określić tytuł, w oparciu o który prowadzi się egzekucję z majątku dłużnika – np. orzeczenie sądu opatrzone klauzulą wykonalności, ugoda, nakaz zapłaty. Określa się wysokość należności oraz odsetki naliczone do dnia złożenia wniosku. We wniosku wskazuje się też koszty procesu i koszty poniesione w związku z postępowaniem o nadanie klauzuli wykonalności. Natomiast wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego zostanie określona dopiero po zakończeniu tego postępowania. Do wniosku dołącza się oryginał tytułu wykonawczego. Nie wystarcza dołączenie kserokopii oraz wyciąg z rejestru, do którego wpisana jest firma.
Wierzyciel ma prawo wyboru komornika, który będzie prowadził egzekucję. Nie musi składać wniosku egzekucyjnego do komornika właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby dłużnika.

Będą pewne koszty

W celu zwiększenia szans na odzyskanie należności z majątku dłużnika, przedsiębiorca powinien współpracować ?z komornikiem, m.in. w zakresie poszukiwaniu majątku dłużnika. W tym celu może on zlecić komornikowi poszukiwanie za wynagrodzeniem majątku dłużnika. Od zlecenia komornik pobiera opłatę ?w wysokości 3 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każdą rozpoczętą godzinę czynności. Obecnie wysokość tego wynagrodzenia wynosi 3960,12 zł. Za każdą rozpoczętą godzinę pracy komornik pobierze zatem kwotę 118,80 zł.
Wierzyciel egzekwujący swoje roszczenia powinien pamiętać, że wiąże się to ?z koniecznością poniesienia kosztów postępowania egzekucyjnego. Za dokonaną egzekucję świadczeń pieniężnych trzeba zapłacić komornikowi opłatę stosunkową w wysokości 15 proc. wartości wyegzekwowanego roszczenia.
Zasadą jest wnoszenie przez wierzyciela części stałej opłaty egzekucyjnej i zaliczek. Inne koszty powinny zostać wyegzekwowane od dłużnika. Ten ostatni powinien ponadto zwrócić wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji. Koszty postępowania egzekucyjnego ściąga się wraz z egzekwowanym roszczeniem. Zwolnienie od kosztów sądowych przyznane stronie przez sąd ?w postępowaniu rozpoznawczym rozciąga się także na postępowanie egzekucyjne.

Wezwanie do wyjawienia majątku

Jeżeli działania podjęte przez komornika, których celem miało być poszukiwanie majątku dłużnika, okażą się bezskuteczne, to wierzyciel może też skorzystać z drogi sądowej. Może on bowiem skierować do sądu wniosek ?o wyjawienie majątku przez dłużnika. Wniosek ten powinien zostać opłacony. Opłata stała od wniosku o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku wynosi 40 zł.
Złożenie takiego wniosku możliwe jest jeszcze przed wszczęciem egzekucji przez komornika bądź dopiero wówczas, gdy komornik uzna, że egzekucja wierzytelności zakończyła się niepomyślnie. Składając taki wniosek przed wszczęciem egzekucji, wierzyciel powinien uprawdopodobnić swoje obawy związane ?z tym, że nie uzyska w pełni zaspokojenia z majątku dłużnika. Wierzyciel musi również pamiętać o tym, że w takiej sytuacji to on występuje z takim wnioskiem, a nie komornik.
Wyjawienie majątku oznacza, że dłużnik powinien ?w sądzie złożyć wykaz majątku. Jest to lista rzeczy, wierzytelności i praw majątkowych, które mu przysługują. Powinien też wskazać, gdzie się te rzeczy znajdują.
Wniosek o wyjawienie majątku przez dłużnika należy sporządzić na piśmie najlepiej w trzech egzemplarzach: dwa składa się w sądzie, a trzeci wierzyciel powinien zachować dla siebie. Wniosek należy złożyć w sądzie rejonowym, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania lub pobytu dłużnika, będącego osobą fizyczną, albo dla siedziby dłużnika, który jest przedsiębiorcą i nie jest osobą fizyczną.
Do wniosku o wyjawienie majątku wierzyciel powinien dołączyć tytuł wykonawczy. Jest nim np. wyrok opatrzony tytułem wykonalności.
Sąd rozpoznaje taką sprawę na posiedzeniu. Zarówno wierzyciel, jak i dłużnik nie mają obowiązku się na nim stawiać. Jeżeli jednak to zrobią, to sąd powinien wysłuchać wierzyciela i dłużnika. Po zamknięciu posiedzenia sąd wyda postanowienie, w którym nakazuje złożenie przez dłużnika wykazu majątku ?i przyrzeczenia, że jest on zgodny z prawdą. Następnie sąd wyznacza posiedzenie, na które dłużnik powinien przyjść, złożyć wykaz majątku i przyrzeczenie, w którym zapewni, że złożony przez niego wykaz majątku jest prawdziwy i zupełny. Jeżeli dłużnik bez usprawiedliwionej przyczyny nie stawi się do sądu w celu złożenia wykazu lub przyrzeczenia, to sąd może skazać go na grzywnę lub nakazać przymusowe doprowadzenie oraz może zastosować areszt nieprzekraczający miesiąca.
Na postanowienie sądu ?w przedmiocie wyjawienia majątku przysługuje zażalenie. Wniesienie zażalenia nie tamuje jednak wykonania postanowienia.
podstawa prawna: Ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (DzU nr 43, poz. 296 ze zm.)
podstawa prawna: Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. DzU z 2011 r. nr 231, poz. 1376 ze zm.)

Zabronione działania na szkodę kontrahentów

Najczęściej popełniane przestępstwa na szkodę wierzycieli to:

Jaka wysokość opłat

Opłaty za czynności komorników niebędące czynnościami egzekucyjnymi:
1) Opłata stała w wysokości 3 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ?w gospodarce narodowej za każdą ?rozpoczętą godzinę następujących ?czynności:
2) Opłata stała w wysokości 25 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia:
3) Opłata stałą w wysokości 1 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia:
4) Opłata stała w wysokości 3 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każdą rozpoczętą godzinę czynności:
5) Opłata stała w wysokości 3 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każdą rozpoczętą godzinę czynności:
podstawa prawna: Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 10 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za czynności komorników niebędące czynnościami egzekucyjnymi (DzU nr 42, poz. 289)

Jak szukać majątku

Celem egzekucji jest zaspokojenie wierzyciela. Aby cel ten osiągnąć komornik musi posiadać niezbędną wiedzę o majątku dłużnika. Służą temu następujące instytucje:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA