fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

Lepsza jakość portfela kredytowego

Tylko 7 proc. kredytobiorców banku ma problemy ze spłatą zobowiązań. To znacznie lepiej niż przed rokiem.
BNP Pa­ri­bas Bank Pol­ska, szy­ku­ją­cy się do prze­ję­cia więk­sze­go od sie­bie BGŻ, za­ro­bił w I pół­ro­czu 49,8 mln zł, o 3,4 proc. mniej niż w ro­ku po­przed­nim. – Po­mi­mo spad­ku stóp pro­cen­to­wych przy­cho­dy zre­ali­zo­wa­ne przez li­nie biz­ne­so­we wzro­sły o 4 proc. rok do ro­ku – pod­kre­śla pre­zes ban­ku Fre­de­ric Amo­udru. – Sku­pie­nie się na ści­słej kon­tro­li kosz­tów po­zwa­la nam unik­nąć ich wzro­stu, cho­ciaż re­ali­zu­je­my sze­reg pro­jek­tów,  np. w ob­sza­rze ban­ko­wo­ści elek­tro­nicz­nej – zapewnia.
Jak pod­kre­śla prezes, du­żym osią­gnię­ciem ban­ku jest po­lep­sze­nie ja­ko­ści port­fe­la. Kre­dy­ty z utra­tą war­to­ści na ko­niec czerw­ca 2014 r. wy­no­si­ły za­le­d­wie 7 proc. ca­łe­go port­fe­la, pod­czas gdy rok wcze­śniej by­ło to jesz­cze 9,4 proc. Co wię­cej, kosz­ty ry­zy­ka zma­la­ły o 9,7 proc. rok do ro­ku. To jeden z naj­lep­szych wyników w sek­to­rze ban­ko­wym. – Do­dat­ko­wo, w ma­ju prze­pro­wa­dzi­li­śmy ofer­tę pu­blicz­ną, dzię­ki któ­rej zwięk­szy­li­śmy płyn­ność ak­cji, pod­wyż­szy­li­śmy ka­pi­ta­ły wła­sne o 218,7 mln zł, co po­zwo­li­ło nam pod­nieść wskaź­ni­ki ka­pi­ta­ło­we i  po­zy­skać środ­ki na dal­szy roz­wój – za­zna­cza Amo­udru.
Port­fel kre­dy­tów wzrósł w I pół­ro­czu do 18,88 mld zł, czy­li o 6,8 proc. Naj­szyb­ciej ro­sła war­tość kre­dy­tów dla firm, gdzie od­no­to­wa­no aż 11,9-proc. po­pra­wę. O 3,8 proc. wzrósł tak­że wo­lu­men kre­dy­tów kon­sump­cyj­nych. Sprze­daż tych ostat­nich zwiększyła się w uję­ciu rocz­nym o 2,7 proc., a wy­nik z II kwar­ta­łu był aż o 24,4 proc. wyż­szy niż kwar­tał wcze­śniej. Wzro­sły też de­po­zy­ty klien­tów – wy­nio­sły 11,41 mld zł i by­ły o 4,7 proc. wyż­sze niż na ko­niec 2013 r.
W re­ak­cji na wy­ni­ki kurs  BNP rósł w po­nie­dzia­łek o 1,1 proc., a ak­cje by­ły wy­ce­nia­ne na 55,38 zł. Od po­cząt­ku ro­ku wa­lo­ry po­ta­nia­ły o 41,1 proc., co jest naj­gor­szym wy­ni­kiem wśród wszyst­kich gieł­do­wych re­pre­zen­tan­tów sek­to­ra.
Przy­po­mnij­my, że pod ko­niec sierp­nia BNP ogło­sił we­zwa­nie na ak­cje BGŻ. Pol­sko-fran­cu­ski bank za­po­wie­dział, że za każ­dy papier za­pła­ci ak­cjo­na­riu­szom 80,47 zł, o 16,3 proc. wię­cej niż ów­cze­sny kurs gieł­do­wy przej­mo­wa­nej spół­ki. Za­pi­sy ma­ją potrwać od 12 wrze­śnia do 17 paź­dzier­ni­ka, a po­śred­ni­kiem w tej trans­ak­cji bę­dzie DM Ci­ti Han­dlo­wy. Bank wciąż jed­nak nie ma zgo­dy KNF na po­łą­cze­nie z BGŻ.
—Piotr So­bo­lew­ski
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA