fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Linie rozgraniczające w miejscowym planie mają być precyzyjne

Jeżeli droga dzieli na stałe różne tereny na planie zagospodarowania przestrzennego, poszerzenie pasa drogowego wymaga powtórzenia całej procedury planistycznej.
Rada gminy Wąpielsk przyjęła plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Kupno i Radziki Duże. Na rysunku wyodrębniono liniami rozgraniczającymi części terenu o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania. W wypadku tych terenów dopuszczono zmianę przeznaczenia poprzez włączenie części gruntów w pas drogi powiatowej.
Obszarów tych dotyczy następujący zapis uchwały: „Na terenie przylegającym bezpośrednio do pasa drogowego drogi powiatowej dopuszcza się poszerzenie pasa drogowego, jeśli będzie to uzasadnione wymaganiami przepisów odrębnych".
Uchwałę unieważnił wojewoda kujawsko-pomorski. Stwierdził, że linie rozgraniczające powinny być jednoznaczne, by nie pozostawiać organowi innemu niż rada, w tym organowi wykonawczemu gminy, możliwości ich przesuwania poza planem.
Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego powoduje nieważność uchwały rady gminy w całości lub części. Za takie należy uznać niesprecyzowanie linii rozgraniczających, co w konsekwencji może doprowadzić do obejścia procedury przewidzianej do zmiany planu – stwierdził wojewoda.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA