fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

SOKiK oddalił odwołanie Polkomtela

www.sxc.hu
Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie Polkomtel Sp. z o.o. od decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zmieniającej umowę o połączeniu sieci z dnia 17 grudnia 2004 roku pomiędzy Polkomtel a Telekomunikacją Polską S.A.
18 czerwca 2014 r. przed SOKiK odbyła się publikacja orzeczenia w sprawie z odwołania spółki Polkomtel od decyzji Prezesa UKE z dnia 15 grudnia 2011 roku nr DHRT-WWM-6080-35/11(27). Przedmiotem wydania decyzji zmieniającej umowę o połączeniu sieci pomiędzy Polkomtel a Telekomunikacją Polską S.A. (obecnie Orange Polska S.A), były rozliczenia za połączenia wychodzące z sieci ruchomej Polkomtel na numery niegeograficzne przeniesione z sieci TP do sieci innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych.
Sąd oddalił odwołanie (XVII AmT 37/12).
W ustnych motywach wyroku Sąd wskazał przede wszystkim, że decyzja była słuszna i nie naruszała przepisów prawa materialnego.
Odnosząc się zaś do zarzutów Polkomtel dotyczących naruszenia przepisów procedury administracyjnej SOKiK podkreślił, że sąd rozpoznający sprawę nie dokonuje oceny postępowania przed prezesem UKE, lecz merytorycznie rozpoznaje sprawę z odwołania przedsiębiorcy telekomunikacyjnego od decyzji organu regulacyjnego.
W szczególności za niezasadny SOKiK uznał zarzut nieważności decyzji. Choć Polkomtel nie wskazał wprost, na której podstawie z art. 156 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 267) opiera swój zarzut, sąd przyjął, że chodziło o pkt 3 tego przepisu, dotyczący rozstrzygnięcia sprawy inną decyzją ostateczną. Zdaniem sądu, kwestie uregulowane w decyzji nie zostały jednak uprzednio unormowane w innej decyzji administracyjnej i zarzut ten nie zasługiwał na uwzględnienie.
Ponadto SOKiK wskazał, że prezes UKE wydając decyzje w zakresie dostępu telekomunikacyjnego musi mieć na względzie kształt całego rynku telekomunikacyjnego. Z tego względu organ miał prawo, wydając decyzję, oprzeć się na ofercie ramowej wiążącej Telekomunikacje Polską S.A., pomimo tego, że Polkomtel ofertą tą nie jest związany. Jednocześnie SOKiK podkreślił, że wprowadzenie warunków rozliczeń zaproponowanych przez Polkomtel prowadziłoby, w jego ocenie, do zachwiania konkurencyjności na rynku świadczenia usług telekomunikacyjnych.
SOKiK uznał także, że decyzja uwzględniała wszystkie przesłanki wskazane w art. 28 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego, stąd też brak jest podstaw do jej uchylenia.
Wyrok nie jest prawomocny.
Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA