fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie, komu przysługuje zasiłek chorobowy

Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie, komu przysługuje zasiłek chorobowy
www.sxc.hu
We wtorek 17 czerwca br. Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone pytania prawne trzech sądów, dotyczące zasad wypłaty zasiłku chorobowego.
O zgodności z konstytucją przepisów ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Trybunał orzeknie w związku z wątpliwościami jakie powziął Sąd Rejonowy w Gliwicach VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Sąd Rejonowy w Płocku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz Sąd Rejonowy w Gliwicach VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
Zgodnie z zakwestionowanym art. 13 ust. 1 pkt 1 powyższej ustawy, zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy powstałej w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, jak i po jego ustaniu nie przysługuje za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli osoba niezdolna do pracy ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy.
Jak podkreśla Sąd Rejonowy w Płocku, w myśl art. 2 konstytucji Rzeczypospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. W myśl tej zasady obowiązkiem państwa nie jest jedynie zapewnienie porządku, ale porządku sprawiedliwego. Tymczasem sytuacja ubezpieczonego budzi wątpliwość co do prawidłowości w zapobieganiu pokrzywdzenia określonej grupy pracowników. Wszyscy pracownicy podlegają bowiem obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym, tj. emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu (art. 6 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Każdy pracownik finansuje przy tym w całości z własnych środków składki na ubezpieczenie chorobowe. Jednak to jednakowe traktowanie pracowników w zakresie obowiązku uiszczania składek nie znajduje kontynuacji w przypadku wypłaty świadczenia (zasiłku chorobowego). W myśl zakwestionowanego przepisu nie przysługuje ono bowiem osobom uprawnionym do renty lub emerytury, choć odrębne przepisy pozwalają emerytom i rencistom podjąć pracę. Tak więc, z jednej strony, jak podkreśla Sąd  Rejonowy w Płocku, osoba ubezpieczona (emeryt, rencista) podejmuje zatrudnienie i płaci obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne, z drugiej zaś odmawia się jej wypłaty świadczenia finansowanego z funduszu utworzonego m.in. ze składek odprowadzanych przez osoby, którym świadczenie w myśl kwestionowanego przepisu się nie należy. To wpływa na realizację funkcji gwarancyjnej ubezpieczenia chorobowego. Zasiłek ten ma bowiem zapewnić ubezpieczonemu środki utrzymania w okresie niezdolności do pracy.
Ponadto, w opinii sądu pytającego, zakwestionowany przepis godzi w zawartą w art. 32 konstytucji zasadę równości. Regulacja ta różnicuje sytuację pracowników i pracowników – rencistów (emerytów). Tymczasem nie ma, zdaniem sądu pytającego, racjonalnych, oczywistych i zrozumiałych przesłanek do zróżnicowania w traktowaniu obu grup zatrudnionych na etapie wypłacania zasiłku chorobowego.
Także w ocenie Sądu Rejonowego w Gliwicach, zakwestionowany art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa narusza zasadę równości wobec prawa. Ubezpieczony, który ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, posiada prawo do zasiłku chorobowego w okresie zasiłkowym dopóty, dopóki podlega ubezpieczeniu chorobowemu. W razie ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego (np. z powodu ustania stosunku pracy) emeryt lub rencista traci prawo do zasiłku chorobowego. W opinii sądu pytającego, dochodzi do nieuzasadnionego zróżnicowania sytuacji prawnej niezdolnych czasowo do pracy emerytów, którzy pozostają w stosunku pracy, jak i emerytów, którzy w okresie niezdolności do pracy utracili status ubezpieczonego w następstwie ustania stosunku pracy. Tym samym, jak podkreśla sąd pytający, norma prawna zawarta w zakwestionowanym przepisie niewłaściwie realizuje treść konstytucyjnego prawa do zabezpieczenia społecznego (art. 67 ustawy zasadniczej).
Źródło: Trybunał Konstytucyjny
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA