fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Wykup nie zależy od spłaty kosztów docieplenia

Na pytania odpowiadały Agnieszka Skibińska-Lipowicz - radca prawny z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło z Poznania
Zamierzam wykupić mieszkanie lokatorskie, ale spółdzielnia nie chce przystać na moje warunki. Każe mi spłacać w ratach koszty docieplenia budynku. Nie kwestionuję tego obowiązku, problem jednak polega na tym, że spółdzielnia uzależnia przeniesienie własności mieszkania od wpisania do aktu notarialnego swojego roszczenia z tytułu docieplenia budynku, a ja na to nie chcę się zgodzić. Czy mam do tego prawo, czy mogę wystąpić do sądu, żeby jego wyrok zastąpił oświadczenie woli spółdzielni?
Stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. DzU z 2003 r. nr 119, poz. 1116 ze zm.) członek spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, ma prawo wystąpić z pisemnym wnioskiem do spółdzielni o zawarcie z nim umowy o przeniesienie własności lokalu po dokonaniu przez niego zapłaty należności wskazanych w tym przepisie. Przewiduje on mianowicie obowiązek zapłaty przypadających na lokal danej osoby kosztów budowy będących zobowiązaniami spółdzielni (czyli kosztów zadania inwestycyjnego), w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego wraz z odsetkami, spłaty nominalnej kwoty umorzenia kredytu lub dotacji, jeżeli spółdzielnia skorzystała z pomocy podlegającej odprowadzeniu do budżetu państwa uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, a także spłaty kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem mieszkania oraz nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni.
Nie ma natomiast w tym przepisie warunku, aby członek spółdzielni chcący skorzystać z przysługującego mu prawa do żądania zawarcia z nim umowy przeniesienia własności lokalu musiał zapłacić spółdzielni należności wynikające z modernizacji budynku. W związku z tym niezgodne z obowiązującymi przepisami jest uzależnianie przez spółdzielnię podpisania umowy o przeniesienie własności lokalu na członka od dokonania przez niego zapłaty tych należności. Podkreślenia wymaga to, że odpowiednikiem opisanego wyżej prawa członka do żądania zawarcia z nim umowy o przeniesienie własności lokalu jest po stronie spółdzielni obowiązek zawarcia takiej umowy. Ponadto – zgodnie z art. 12 ust. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – jest ona zobowiązana zawrzeć tę umowę w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną. Jeżeli spółdzielnia uchyla się od spełnienia tego obowiązku we wskazanym wyżej terminie, zainteresowany ma prawo, stosownie do art. 491 cytowanej ustawy, wystąpić do sądu z powództwem na podstawie art. 64 kodeksu cywilnego w związku z art. 1047 kodeksu postępowania cywilnego. Oznacza to, że w sytuacji, w której sąd uwzględni powództwo członka spółdzielni, prawomocne orzeczenie sądu zobowiązujące ją do złożenia oświadczenia woli co do przeniesienia na członka własności lokalu zastąpi złożenie tego oświadczenia przez samą spółdzielnię. Szczególnego podkreślenia wymaga fakt, że zgodnie z art. 491 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych pozew członka spółdzielni jest wolny od opłaty sądowej, a koszty postępowania sądowego pokrywa spółdzielnia.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA