fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Kontrakt menedżerski: jak oszczędzić na podatkach

www.sxc.hu
Pełnienie funkcji członka zarządu na podstawie aktu powołania nie podlega ubezpieczeniom społecznym ani zdrowotnemu. Wypłacanie części wynagrodzenia specjalisty na tej podstawie pozwala na obniżenie obciążenia składkami.
Dość powszechną praktyką przedsiębiorców (w szczególności spółek o rozbudowanym zakresie działalności) jest angażowanie osób posiadających kwalifikacje w zakresie zarządzania i doradztwa biznesowego, w celu powierzenia im zadań związanych z kierowaniem przedsiębiorstwem (lub pewną częścią jego aktywności). Często wiąże się to z powołaniem takiego specjalisty na stanowisko członka zarządu. Warto się więc zastanowić, w jaki sposób ukształtować relacje pomiędzy spółką a menedżerem, aby uniknąć nadmiernego obciążenia podatkowego.

Pozory mylą

Pozornie korzystnym rozwiązaniem mogłoby się wydawać zawarcie ze specjalistą kontraktu menedżerskiego lub umowy o zarządzanie. Przedmiotem takiej umowy jest zarządzanie przez menedżera za wynagrodzeniem przedsiębiorstwem na rzecz i w interesie przedsiębiorcy oraz na jego rachunek i ryzyko.
Podstawowym problemem związanym z zawarciem tego typu kontraktu jest jednak konieczność opodatkowania przychodów z tytułu tej umowy według skali podatkowej. ?I to nawet jeśli umowa o zarządzanie (lub inna podobna) zawierana jest w ramach prowadzonej przez menedżera działalności gospodarczej. Wynika to z art. 13 pkt 9 ustawy o PIT. Brak jest więc możliwości potraktowania przychodów z takiej umowy jako podlegających opodatkowaniu liniowemu – według stawki 19 proc. Dodatkowo menedżer nie jest uprawniony do rozpoznania rzeczywiście ponoszonych kosztów związanych ?z wykonywaniem czynności zarządczych. Artykuł 22 ust. 9 pkt 5 ustawy o PIT daje mu możliwość potrącenia jedynie kosztów w ustawowo ograniczonej wysokości. Za rok podatkowy będzie to maksymalnie 1335 zł lub 2002,05 zł, ?w zależności od liczby stosunków prawnych generujących przychody tego samego rodzaju.
Po stronie przedsiębiorcy angażującego menedżera na kontrakcie powstaną natomiast obowiązki płatnika. Będzie do niego należało pobranie i odprowadzenie zaliczek na PIT od wypłacanego menedżerowi wynagrodzenia.
Umowa o zarządzanie będzie podlegać również oskładkowaniu. Zgodnie z aktualnym stanowiskiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wykonywanie umowy w zakresie zarządzania jest traktowane jako odrębny tytuł do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń społecznych (stosuje się do niej odpowiednio przepisy dotyczące zlecenia). Spółka będzie więc zobowiązana odprowadzać od wynagrodzenia zaangażowanego przez siebie menedżera składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zaś on sam, jeśli prowadzi działalność gospodarczą, będzie musiał również uiścić składkę zdrowotną od tej działalności.

Działalność gospodarcza czy nie

Menedżer na kontrakcie, jeśli prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zarządzania, może zostać uznany za podatnika VAT, jeśli czynności wykonywane przez niego na podstawie umowy będą spełniały warunki do uznania jej za działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT. Zagadnienie to  jest istotne zwłaszcza dla spółki angażującej menedżera, która – jeśli sama jest podatnikiem VAT – będzie rozważała możliwość odliczenia VAT z faktury wystawionej przez specjalistę za czynności zarządcze. W tym zakresie należy zwrócić szczególną uwagę na art. 15 ust. 3 ustawy o VAT. Zgodnie z nim za działalność gospodarczą nie uznaje się czynności generujących przychody z działalności wykonywanej osobiście (w tym – z wypełniania kontraktu menedżerskiego lub podobnej umowy), jeśli z tytułu wykonywania tych czynności powstaje między zlecającym a wykonawcą stosunek prawny regulujący warunki wykonywania zadań, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie wobec osób trzecich. W praktyce istotne jest, aby w umowie ?z menedżerem zawrzeć postanowienia dotyczące odpowiedzialności jego samego wobec zlecającego mu zarządzanie przedsiębiorcy oraz wobec osób trzecich. W takim przypadku nie jest spełniony warunek ponoszenia odpowiedzialności wobec osób trzecich przez zlecającego. Tym samym usługi świadczone w ramach umowy o zarządzanie mogą być uznane za działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy ?o VAT. Z takim podejściem ?zgadzają się również organy podatkowe (por. interpretacja ?Izby Skarbowej w Warszawie ?z 11 października 2013 r., IPPP1/ 443-724/13-3/AS; interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu ?z 9 lipca 2013 r., ILPP2/443-271/13-5/MR).
W jaki sposób zmniejszyć obciążenia publicznoprawne z tytułu zaangażowania menedżera?

Rozwiązanie 1

Wypłacanie części wynagrodzenia z tytułu powołania na członka zarządu.
Dochód z tego tytułu będzie kwalifikowany tak jak uzyskiwany z umowy o zarządzanie.  Zostanie więc opodatkowany według skali podatkowej. Jednak pełnienie funkcji członka zarządu na podstawie aktu powołania nie jest tytułem do objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi ?i obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. W konsekwencji takie ukształtowanie rozliczeń pozwala na obniżenie obciążenia składkami.
Uwaga! Wykonywanie czynności przez członka zarządu na podstawie powołania nie podlega VAT. Przyznanie członkowi zarządu wynagrodzenia może również zmniejszyć ryzyko po stronie spółki, wynikające z możliwości zakwalifikowania pełnienia tej funkcji za darmo jako nieodpłatnego świadczenia dla przedsiębiorstwa.

Rozwiązanie 2

Rozdzielenie czynności wykonywanych przez menedżera na dwie grupy.
Chodzi o podział na czynności:
- ?zarządcze, świadczone na podstawie kontraktu o zarządzanie (albo, co jest lepszym rozwiązaniem, na podstawie uchwały o powołaniu na stanowisko członka zarządu), i
- ?doradcze, świadczone w ramach prowadzonej przez specjalistę działalności gospodarczej.
Świadczenie usług doradczych pozwala bowiem na skorzystanie z 19-proc. liniowego opodatkowania działalności gospodarczej, a także na opłacanie niższych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Menedżer świadczący usługi doradcze będzie mógł również zaliczać w koszty faktyczne wydatki związane z wykonywaniem umowy o doradztwo (oczywiście pod warunkiem ich właściwego udokumentowania). Co do zasady, zakładając prawidłowe sformułowanie umowy o świadczenie usług doradczych, będzie on również podatnikiem VAT. Angażującej go spółce da to prawo do odliczenia podatku wynikającego z wystawianych przez specjalistę faktur.
Uwaga! Przy zastosowaniu tego rozwiązania optymalizacyjnego niezwykle istotne jest właściwe sformułowanie odpowiednich dokumentów. ?W szczególności z uwagą należy formułować zapisy umowy ?o doradztwo, uchwały o powołaniu lub umowy o zarządzanie, a także regulaminów czy sprawozdań z wykonywanych czynności. Należy bowiem nie tylko zadbać o dokładne rozgraniczenie czynności zarządczych od doradczych, ale również o udokumentowanie, że usługi były faktycznie świadczone i przyczyniały się do osiągania przez spółkę lepszych wyników. Umowa o usługi doradcze nie powinna również zawierać sformułowań wskazujących na istnienie między spółką a menedżerem podporządkowania, charakterystycznego dla stosunku pracy.
Niezależnie od przesłanek natury podatkowej umowy ?z menedżerem powinny być dokładnie weryfikowane również od strony prawnej ?– w szczególności z punktu widzenia odzwierciedlenia zamiaru stron co do zakresu wykonywanych działań, poufności i ewentualnego zakazu konkurencji.
Autorka ?jest doradcą podatkowym, menedżerem w Accreo
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA