fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja

Student po obronie traci prawo do świadczeń

www.sxc.hu
- Pomoc materialna służy wyrównywaniu szans w dostępie do wykształcenia wyższego i nie znajduje uzasadnienia udzielanie wsparcia osobom, które ten cel osiągnęły przez ukończenie studiów i uzyskanie tytułu zawodowego - twierdzi Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
To odpowiedź na interpelację posła PO Macieja Orzechowskiego, który zapytał resort, czy prawdą jest, że osoby, które obronią pracę dyplomową z momentem obrony utracą wszelkie uprawnienia związane z posiadaniem statusu studenta np. prawo do stypendium, mieszkania w domu studenckim czy zapomogi. Przepisy te dotyczą zarówno studentów, którzy kończą studia drugiego, trzeciego ale i pierwszego stopnia. Oznacza to, że po obronie tytułu licencjackiego lub inżynierskiego, świadczenia będą przysługiwały studentom tylko w przypadku kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia.
"Zgodnie z obowiązującą regulacją osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, zachowuje prawa studenta do dnia 31 października roku, w którym ukończyła te studia. Zaproponowana w projekcie nowelizacji korekta przepisu polega na doprecyzowaniu obecnego stanu prawnego poprzez jednoznaczne wskazanie, iż absolwentom studiów pierwszego stopnia nie przysługuje pomoc materialna, o której mowa w art. 173, podobnie, jak nie przysługuje ona absolwentom studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich" - wyjaśnia ministerstwo i uważa, że "takie rozwiązanie zgodne jest z określonym w Konstytucji RP celem pomocy materialnej finansowanej ze środków budżetu państwa oraz ustawowymi zasadami jej przyznawania".
Resort dodaje, że stypendia mogą być przyznawane wyłącznie na okres semestru lub roku akademickiego i wypłacane nie dłużej niż przez dziesięć miesięcy w roku akademickim. "W praktyce oznacza to, iż nie jest możliwe przyznanie stypendium na inny okres (np. okres przerwy wakacyjnej) absolwentowi studiów pierwszego stopnia, który nie uczestniczy w procesie dydaktycznym (nie jest wpisany na konkretny semestr lub rok akademicki)" - twierdzi Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Zastrzega jednak, że "zaproponowana zmiana nie modyfikuje uprawnień studentów kontynuujących studia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego do pomocy materialnej". "Student studiów drugiego stopnia ma prawo do otrzymywania świadczeń pomocy materialnej oraz korzystania z zakwaterowania w domu studenckim i wyżywienia w stołówce studenckiej, zarówno w przypadku rozpoczęcia studiów drugiego stopnia bezpośrednio po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, jak i po przerwie (niezależnie od czasu jej trwania)" - wyjaśnia resort Kudryckiej.
Zdaniem ministerstwa te zmiany pomogą "uprościć znacznie pod kątem proceduralnym sposób postępowania uczelni z decyzjami bezprzedmiotowymi. "Przepis ten, sankcjonujący dotychczasową praktykę stosowaną w uczelnianych regulaminach przyznawania pomocy materialnej, umożliwia wypłatę ostatniego stypendium za miesiąc, w którym nastąpiła utrata statusu studenta" - czytamy w odpowiedzi na interpelację Orzechowskiego.
- Generalnie pomoc materialna powinna być dystrybuowana w sposób racjonalny. Niektóre zmiany, które pojawiły się w 2011 r. są pozytywne i ograniczyły występujące wcześniej nadużycia. Jednakże MNiSW "wylało dziecko z kąpielą" i przy okazji próby ograniczenia nadużyć ukarało osoby zdolne (odbierając prawo do stypendium rektora na drugim kierunku) oraz osoby niepełnosprawne, które potrzebują środków finansowych na kontynuowanie nauki - komentuje dla rp.pl stanowisko ministerstwa przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej Piotr Müller.
Kierowana przez niego instytucja próbuje przekonać resort Kudryckiej do uwzględnienia potrzeb studentów w planowanej nowelizacji ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym. - Walczymy o przywrócenie stypendium rektora i stypendium dla osób niepełnosprawnych na kolejnych kierunkach studiów. Ponadto zwrócimy się także dodatkowo z uwzględnieniem akademików - przyznaje Müller.
Nieco inaczej wygląda kwestia domów i stołówek studenckich. "Domy i stołówki studenckie prowadzone są przez uczelnie na zasadzie autonomii. W związku z tym to uczelnie określają regulaminy korzystania z tych obiektów oraz zasady przyznawania zakwaterowania w domu studenckim i wyżywienia w stołówce studenckiej. W tym zakresie ustawa reguluje jedynie dostęp do powyższego na zasadzie pierwszeństwa dla studentów będących w trudnej sytuacji materialnej, którym codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu utrudnił studiowanie. Uczelnia musi zatem w pierwszej kolejności zapewnić miejsce w domu studenckim i wyżywienie w stołówce studenckiej studentom spełniającym wskazane kryteria" - tłumaczy resort Kudryckiej.
Na pocieszenie studentom, pozostaje fakt, że nawet mimo obrony, mogą korzystać z legitymacji studenckiej do końca jej terminu ważności. "Nadal będzie obowiązywać, wprowadzona z dniem 1 października 2011 r., zasada, zgodnie z którą studenci studiów pierwszego stopnia mają prawo do korzystania z ulg w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego w okresie od rozpoczęcia studiów do dnia 31 października roku, w którym ukończyli oni studia. W przerwie obejmującej okres od ukończenia studiów pierwszego stopnia do rozpoczęcia w tym roku studiów drugiego stopnia nie muszą zwracać legitymacji studenckiej, zachowując możliwość korzystania z ulgowych przejazdów w tym czasie" - podkreśla ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA